Inleiding

De begroting 2018 is wat opzet betreft gelijk aan die van 2017. De voorjaarsnota 2017 vormt, samen met de bestaande meerjarenbegroting, de basis voor de opstelling van de begroting 2018 en de daarin opgenomen meerjarenraming voor de jaren 2019 t/m 2021. In deze nota zijn de bestuurlijke en financiële uitgangspunten en een aantal bestedingsvoorstellen opgenomen die bij de opstelling van deze begroting zijn verwerkt.

In de voorjaarsnota is het hoofdstuk ontwikkelingen ingegaan op de Zuiderwaterlinie. De bijdrage die Heusden hieraan gaat leveren zal in tweede berap 2017 worden opgenomen ten laste van de stelpost nieuw beleid 2017. Deze wordt nu in de begroting derhalve niet verder opgenomen.

Resultaat

De voorjaarsnota 2017 is het vertrekpunt voor de samenstelling van deze begroting. In de voorjaarsnota is het beeld geschetst van de financiële positie in meerjarig perspectief. Een belangrijk financieel aspect, de vertaling van de meicirculaire gemeentefonds, kon nog niet in de voorjaarsnota worden meegenomen en is nu verwerkt. Hierover was u al wel geïnformeerd voor de raadsvergadering van 27 juni.
In de voorjaarsnota waren twee bestedingsvoorstellen ten laste van de begrotingsruimte opgenomen waarvan was aangegeven, dat daar bij de verwerking in de begroting nog naar zou worden gekeken. Dat betrof de inpassing van de aanvullende bijdrage aan Baanbrekers binnen het sociaal domein. Daarnaast waren de lasten van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) in de voorjaarsnota opgenomen conform de investeringsplanning uit het plan. Daarbij was de voorkeur om deze lasten gelijkmatig over de looptijd van het IHP te spreiden.
Beide voornemens zijn in deze begroting verwerkt. De ramingen binnen het sociaal domein, op basis van reële uitgangspunten en verwachte kosten, bieden voldoende ruimte om de volledige bijdrage aan Baanbrekers, volgens hun meerjarenbegroting 2018, in te passen. Voor het IHP is na overleg met de provincie en de accountant besloten tot de instelling van een reserve en wordt het verschil tussen de gemiddelde last en de werkelijke lasten op basis van de investeringsplanning jaarlijks gemuteerd met deze reserve. Een instellingsbesluit voor deze reserve treft u als bijlage bij het raadsvoorstel aan.
De verwerking van deze drie onderwerpen (mei-circulaire gemeentefonds, sociaal domein en IIHP) zorgen in vergelijking met de voorjaarsnota tot een wijziging van het begrotingssaldo.
Ten opzichte van de voorjaarsnota is het daarin gepresenteerde tekort van € 1.125.000 voor 2018 nu gewijzigd in een klein positief saldo van € 130.000. Derhalve een verschil van € 1.255.000 positief.

Het begrotingsbeeld ten opzichte van de voorjaarsnota ziet er als volgt uit (x € 1.000):

(+ = voordeel en – = nadeel)                

2018

2019

2020

2021

Meerjarenperspectief voorjaarsnota

- 1.125

- 25

34

-1.030

Eindsaldo meerjarenbegroting

130

1.522

1.716

1.210

Hieronder volgen de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de Voorjaarsnota voor 2018. Vervolgens worden de verschillen kort toegelicht.

Verschillen begroting 2018 en voorjaarsnota 2017 (x € 1.000)

voordeel

nadeel

Inpassing Baanbrekers binnen social domein

1.430

Integraal huisvestingsplan onderwijs

341

Motie zeven eeuwen Heusden

50

Meicirculaire gemeentefonds

688

OZB door areaaluitbreiding

100

Kosten extra wijkteam

340

Slotuitkering Intergas

117

Bijstelling raming bouwleges

100

Rente-effecten

375

Onderhoudskosten bibliotheek Drunen

125

Overige verschillen per saldo

99

     Totaal

2.485

1.181

Per saldo voordeliger

1.255

Sociaal domein-Baanbrekers

De ramingen binnen het sociaal domein zijn vanaf 2018 gebaseerd op de verwachte uitgaven op basis van de laatste gegevens en prognoses. Ook baanbrekers is hierin conform de bijdrage op basis van hun begroting 2018 verwerkt. Het verschil met de rijksbijdragen, dat binnen het totaal sociaal domein dan nog resteert, wordt gemuteerd met de reserve sociaal domein. Ten opzichte van de voorjaarsnota genoemde bijdrage voor Baanbrekers, is het voordeel € 260.000 lager. Dit wordt veroorzaakt doordat er voor Baanbrekers in 2017 een onttrekking uit de reserve sociaal domein was voorzien voor de aanvullende bijdrage op basis van de begroting 2017. Deze is nu vervallen omdat de totale bijdrage aan Baanbrekers in de lasten sociaal domein zijn verwerkt. Dit zorgt voor nadeel in de exploitatie ter grootte van de in 2017 opgenomen onttrekking uit de reserve.

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Het opnemen van een gemiddelde jaarlast zorgt in 2018 voor een nadeel ten opzichte van het bedrag opgenomen in de voorjaarsnota, omdat de eerder opgenomen jaarlast lager was dan de nu opgenomen gemiddelde last. Het verschil tussen de verwachte lasten en gemiddelde lasten wordt in de reserve gestort.

Motie zeven eeuwen Heusden

Naar aanleiding van de behandeling van de voorjaarsnota in uw raad, is een motie aangenomen met betrekking tot de gevraagde middeleninzet voor de viering van 700 eeuwen Heusden.
Als gevolg daarvan is in de begroting 2018 hiervoor een bedrag opgenomen van € 100.000 i.p.v. de in de voorjaarsnota opgenomen € 150.000.

Meicirculaire gemeentefonds

Over de uitkomsten van de meicirculaire bent u voorafgaand aan de raadsvergadering over de voorjaarsnota met een memo geïnformeerd. De oormerking voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving zoals opgenomen in die memo is bij nader inzien niet nodig. De kosten waren reeds geraamd in de bijdrage aan de omgevingsdienst. Het totaal effect van de mei-circulaire voor het begrotingssaldo bedraagt daarmee € 688.000.

OZB

De extra opbrengst 2018 OZB door de uitbreidingswijken wordt ingeschat op € 100.000.  

Kosten wijkteam

De kosten voor het extra wijkteam waren in de voorjaarsnota niet opgenomen omdat deze gecompenseerd worden door de hogere algemene uitkering en ozb inkomsten. Zowel de inkomsten als uitgaven zijn nu in de begroting verwerkt.

Slotuitkering intergas

De deelneming intergas komt in 2018 tot een eind. De slotuitkering bedraagt € 117.000.

Bouwleges

Op basis van de werkelijke inkomsten 2016 en de stijgende bouwactiviteiten worden de bouwleges voorzichtig naar boven bijgesteld met € 100.000.

Rente-effecten

In de begroting is de interne rekenrente verlaagd van 2,5 naar 2%. Op grond van het BBV is dit noodzakelijk omdat de werkelijke (verwachte) rente van de opgenomen geldleningen gemiddeld omlaag gaat. Dit heeft diverse effecten. Daarnaast is de verwachting dat de financieringsbehoefte toeneemt waardoor de rentekosten voor aan te trekken leningen hoger worden.

Onderhoudskosten bibliotheek Drunen

I.v.m. de voorgenomen verhuizing van de bibliotheek naar de Voorste Venne zijn de onderhoudswerkzaamheden de afgelopen jaren beperkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bibliotheek niet overgaat naar de Voorste Venne en gevestigd blijft op de huidige locatie. Voor o.a. de vervanging van de dakbedekking en installaties waren geen onderhoudskosten opgenomen. Dit zal nu alsnog moeten gebeuren.

Overige verschillen

Diverse kleinere posten hebben een effect op het resultaat van de begroting. Het totaal van de verschillen komt terug in de verschillenanalyse per programma.

Structurele saldo

Voor het oordeel of de begroting structureel sluitend is, moet het saldo gezuiverd worden van eventuele incidentele lasten en baten. Ook voor de provinciaal toezichthouder is dit saldo bepalend voor het oordeel over de begroting; het saldo van het begrotingsjaar moet positief zijn óf uit de meerjarenraming moet blijken dat het laatste jaar sluitend is. Het structurele saldo meerjarig ziet er als volgt uit (een specificatie van de incidentele lasten en baten vindt u in het meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten ).

2017

2018

2019

2020

Saldo begroting incl. incidentele lasten en baten

130

1.522

1.716

1.210

Saldo incidentele lasten en baten       (meer lasten dan baten)

625

430

230

230

Structurele begrotingssaldo

755

1.952

1.946

1.440

Algemene Reserve

Na de vaststelling van de jaarrekening 2016 bedroeg de algemene reserve € 11,9 mln. De verwachte stand per 1-1-2018 bedraagt naar verwachting € 12,7 mln.  
Het geschetste beeld in de voorjaarsnota komt in hoofdlijnen overeen met het geactualiseerde beeld op basis van de voorliggende begroting.
 
De afname in 2020 betreft de bijdrage in het kader van het GOL aan de provincie. Indien de begrotingsruimte het toelaat kan t.z.t. gekozen worden om een beperkter deel uit de AR te onttrekken en extra kapitaallasten op te nemen ten laste van de begrotingsruimte. Verder is er nog een bedrag  gereserveerd voor een deel van het fietspad Tuinbouweg/D'Oultremondweg gevoed uit de grondexploitatie van het Hoog (€ 1,6 mln.). Dit bedrag is in het bovengenoemde verloop nog niet als onttrekking meegenomen.