Onvoorzien en overige stelposten

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven en enkele andere stelposten. Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Raming 2018

Nieuw beleid / knelpunten bestaand beleid coalitieprogramma

75

Stelpost prijscompensatie

225

Onvoorziene uitgaven

230

Totaal

530

Stelpost nieuw beleid/knelpunten bestaand beleid

Voor de afronding van het coalitieprogramma is in de voorjaarsnota 2016 een stelpost opgenomen. Deze stelpost kan ingezet worden om in te spelen op knelpunten of nieuwe ontwikkelingen die op dit moment niet kunnen worden voorzien.   

Stelpost prijscompensatie

De budgetten worden in de meerjarenraming geraamd tegen constante prijzen. Tevens is in de meerjarenraming een stelpost prijsstijging opgenomen (gekoppeld aan de prijsstijging die is opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds). Deze stelpost wordt gebruikt om prijsgevoelige budgetten jaarlijks te kunnen ophogen. Daarnaast kan in enkele gevallen in de loop van het jaar blijken dat er sprake is van een substantiële prijsontwikkeling (bijv. een forse stijging van verzekeringspremies of een stijgende olieprijs). De budgetten kunnen dan verhoogd worden ten laste van de stelpost prijsstijging zonder dat dit direct leidt tot een beroep op het resultaat.