Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten

Omschrijving (bedragen in €)

 Begroting 2018 

 Begroting 2019 

 Begroting 2020 

 Begroting 2021 

Baten:

Overhead

Slotuitkering Intergas

117.000

0

0

0

Totaal:

117.000

0

0

0

Lasten:

Programma 1

Verkiezingen

60.000

110.000

0

0

Verwacht tekort doelvermogen overdracht Vlagheide aan provincie Noord Brabant

132.000

0

0

0

Programma 3

Duurzaam veilig (incidentele kosten voor twee jaar voor het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersmaatregelen in het buitengebied)

75.000

75.000

0

0

Programma 4

Viering 7 eeuwen Heusden

100.000

0

0

0

Inwerken stadsrestaurateur Vesting (tijdelijke dubbele lasten i.v.m. overdracht)

20.000

0

0

0

Programma 6

Onderhoud bibliotheek ten laste van exploitatie 

125.000

15.000

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

230.000

230.000

230.000

230.000

Totaal:

742.000

430.000

230.000

230.000

Saldo meerjarenbegroting inclusief incidentele baten en lasten

130.424

1.522.163

1.716.365

1.209.595

Saldo meerjarenbegroting structurele baten en lasten

755.424

1.952.163

1.946.365

1.439.595