Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma

Investeringen (in €)

Invest.

Jaar

Termijn jr

2018

2019

2020

2021

Programma 3

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

14.500.000

v.a. 2020

40

0

0

0

652.500

3.500.000

v.a. 2020

gem 20

0

0

0

245.000

2. Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit GOL

2.500.000

v.a. 2019

20

0

0

175.000

172.500

Programma 5

3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

cf. IHP

2018

20/40

527.000

527.000

527.000

527.000

Programma 6

4. Bedrijventerreinen (revitalisering/herstructurering)

138.000

v.a. 2016

11.960

11.776

11.592

11.408

5. Onderhoud sportaccommodaties

70.000 p/j

v.a. 2017

20

4.300

8.600

12.900

17.200

Programma 8

6. Investeringen conform Gemeentelijk Riolerings Plan

465.197

2017

60/45/40/15

29.075

29.075

29.075

29.075

3.150.000

2018

60/45/40/15

110.287

110.287

110.287

3.150.000

2019

60/45/40/16

110.287

110.287

3.150.000

2020

60/45/40/16

110.287

Totaal kapitaallasten riolering

29.075

139.361

249.648

359.935

7. Investeringen Duurzaamheid/energiebesparing

150.000

2017

div

13.000

12.800

12.600

12.400

500.000

2018

43.333

42.667

42.000

Totaal kapitaallasten duurzaamheid

13.000

56.133

55.267

54.400

Exploitatie (in €)

Programma 4

8. Recreatie en toerisme

50.000

50.000

50.000

50.000

Algemene dekkingsmiddelen

9. Stelpost nieuw beleid

75.000

75.000

75.000

75.000

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
De afgelopen jaren zijn op verschillende momenten bedragen gereserveerd voor de Heusdense bijdrage aan de uitvoering van de projecten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Eind 2013 hebben de samenwerkende partijen hiertoe een bestuursovereenkomst afgesloten. De Heusdense bijdrage bedraagt op basis van de afspraken in de overeenkomst bedragen € 15,7 mln. en zal naar verwachting in de periode vanaf 2020 beschikbaar moeten komen zoals de uitvoering nu gepland is na het doorlopen van de NRD/MER/PIP procedure (incl. evt beroepsprocedure) en de aanbestedingsprocedure.
De door Heusden reeds gemaakte kosten (voorbereidingskosten en aanleg Ei van Drunen) en de in te brengen gronden verrekend met de te betalen bijdrage. Voor de uitvoeringsfase is in deze begroting een bedrag van € 14,5 mln. beschikbaar.
In de voorjaarsnota 2017 is een aanvullend investeringsbedrag van € 3,5 mln. opgenomen om fase 2 van de GOL tegelijk met fase 1 uit te voeren. In de raadsvergadering van 6 dec 2016 heeft de raad ingestemd met de variantkeuzes in de Baardwijkse Overlaat en Nieuwkuijk. Onderdeel van het voorstel was om de in de tweede fase geplande maatregelen met name op het gebied van fiets (snelfietsroute) en natuur tegelijk met fase 1 uit te voeren.
In 2018 zijn nog geen investeringen voorzien.

Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De GOL projecten in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat, hebben ook consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente. De verkeersstromen in de kernen zullen door de GOL maatregelen wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet maatregelen nodig ten behoeve van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale wegen alsmede geluidsmaatregelen. In de voorjaarsnota 2016 is een voorlopig investeringsbedrag opgenomen vanaf 2019, voorafgaand/gekoppeld of na afloop aan de uitvoeringsfase van de GOL projecten. In 2018 zijn nog geen investeringen voorzien.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
In de raadsvergadering van juli 2017 is het IHP vastgesteld. De investeringsplanning voor de komende 20 jaar is daarin opgenomen. Dit resulteert in een gemiddelde jaarlast van € 527.000 (door de aanpassing van de rekenrente van 2,5 naar 2% is dit iets lager dan opgenomen in de voorjaarsnota). Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Te beginnen met de Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden.

Revitalisering/herstructurering bedrijventerreinen
In de voorjaarsnota 2015 zijn middelen opgenomen om de herstructurering van de bedrijventerreinen af te ronden. Het gaat nog om de bedrijventerreinen Heesbeen, Bakkersdam en Meeuwaert. Voor Heesbeen en Bakkersdam zijn de middelen eind 2016 afgeraamd van deze stelpost. De resterende middelen kunnen nog ingezet worden.
Dit betreft de uitvoering van bestaand beleid; voor de resterende aanwending van de nog beschikbare middelen zal geen separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd na de votering bij de vaststelling van de begroting 2018.

Investeringen sportaccommodaties
In het kader van de BBV-wijziging 2017 moeten alle nieuwe, levensduur-verlengde en kwaliteit-verbeterende investeringen (boven de € 15.000) worden geactiveerd. Dit betekent dat uitgaven die voorheen ten laste van de stelpost ‘onderhoud sportaccommodaties’ werden gedaan, nu moeten worden geactiveerd (mits groter dan € 15.000). Door het grotendeels omzetten van deze stelpost uit de exploitatie naar een investeringsbedrag, kunnen deze investeringen ook in de toekomst worden bekostigd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in ledverlichting, velden of accommodatie-aanpassingen. Deze investeringen kennen verschillende afschrijvingstermijnen, uitgegaan wordt van een gemiddelde afschrijving van 20 jaar. Met het opnemen van deze stelpost komen de stelposten ‘onderhoud sportaccommodaties’ en ‘investeringen sportaccommodaties’ uit voorgaande begrotingen te vervallen. Het investeringsvolume per jaar is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse kosten in de afgelopen 4 jaar. Aangezien het hier gaat om een technische omzetting van een exploitatiebudget naar een investeringsbudget, wordt geen separaat voorstel aan de raad voorgelegd voor de aanwending van het krediet in 2018 na de votering bij de vaststelling van de begroting 2018.

Investeringen Rioleringsplan
De investeringsvolumes in de jaarschijven komen overeen met de beoogde investeringen op basis van het nog vast te stellen nieuwe beleidsplan. Het college zal uitvoering geven aan de rioleringswerkzaamheden. Na votering van het investeringsvolume 2018 bij de vaststelling van de begroting 2018 volgt geen separaat voorstel aan de raad voor de aanwending van het jaarkrediet voor specifieke rioleringsprojecten.

Investeringen duurzaamheid/energiebesparing
In het coalitieprogramma 2014 – 2018 is de ambitie tot een verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en een realisering van een energiebesparing van 15% opgenomen. In de raadsvergadering van 12 juli 2016 heeft de raad ingestemd met een plan van aanpak waarin verdere maatregelen zijn opgenomen om te komen tot de gewenste duurzaamheid. Onderdeel hiervan zullen onder andere zijn: het aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentewerf, op de sporthal Die Heygrave en op sporthal Dillenburg (bovenop de zonnepanelen die gepland zijn voor het behalen van de EPC-norm voor de sporthal).
Deze maatregelen kunnen ook voortkomen uit het vervolg van de aanpak van de CO2-prestatieladder.
Dit bedrag zal, waar mogelijk, worden aangevuld met een bijdrage vanuit de subsidieregeling SDE+. Tegenover de investeringen staan (op termijn) besparingen op de energielasten die in mindering zullen worden gebracht op de bruto lasten van de investering.  
In de voorjaarsnota 2016 is voor de uitvoering een investeringsbedrag van € 1 mln. beschikbaar gesteld voor het restant van de coalitieperiode gelijk verdeeld over 2017 en 2018. Van het krediet 2017 resteert medio 2017 nog € 150.000. Omdat met het plan van aanpak reeds een uitwerking door de raad is vastgesteld, zal geen separaat voorstel volgen voor de aanwending van het jaarkrediet 2018 na votering van het investeringsvolume 2018 bij de vaststelling van de begroting 2018.

Recreatie en toerisme
De middelen zijn bedoeld voor projecten die het toerisme in Heusden bevorderen of om voorzieningen aan te leggen voor toeristen en recreanten. Het gaat hierbij om projecten die beleidsdoelen uit het Sociaal Economisch Plan bewerkstelligen. Maar ook om regionale projecten die uit de samenwerking met buurgemeenten voortkomen.

Nieuw beleid
Voor de afronding van het coalitieprogramma is in de voorjaarsnota 2016 een stelpost opgenomen. Zodoende kan snel ingespeeld worden op knelpunten of nieuwe ontwikkelingen die op dit moment niet kunnen worden voorzien.