Bijlage: overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Begroting 2018

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

2.409

-2.409

0.2

Burgerzaken

1.416

663

-753

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.907

2.075

168

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

226

160

-66

2.

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.107

1

-2.106

1.2

Openbare orde en veiligheid

888

9

-879

3.

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

65

65

2.1

Verkeer en vervoer

3.449

150

-3.299

2.2

Parkeren

48

17

-31

4.

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

22

38

17

3.1

Economische ontwikkeling

134

-134

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.695

14.568

-127

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

75

29

-46

3.4

Economische promotie

642

350

-292

5.5

Cultureel erfgoed

277

13

-264

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

3.961

56

-3.904

5.

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

1

-1

4.2

Onderwijshuisvesting

1.669

13

-1.657

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.477

446

-1.031

6.

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

350

-350

5.2

Sportaccommodaties

3.329

965

-2.365

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.643

139

-1.504

5.4

Kunst

326

35

-291

5.6

Media

1.105

200

-904

7.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.082

321

-2.760

6.2

Wijkteams

1.422

-1.422

6.3

Inkomensregelingen

9.240

8.201

-1.038

6.4

Begeleide participatie

3.632

-3.632

6.5

Arbeidsparticipatie

4.174

-4.174

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.436

7

-1.430

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.887

580

-6.307

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.228

-5.228

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

379

-379

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

869

-869

7.1

Volksgezondheid

1.361

12

-1.349

8.

Milieu en afval

7.2

Riolering

3.064

3.385

321

7.3

Afval

3.484

3.920

436

7.4

Milieubeheer

847

12

-835

9.

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

686

52

-634

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

5.687

5.973

286

8.3

Wonen en bouwen

1.005

1.025

20

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

2.412

3.860

1.448

0.61

OZB woningen

350

5.700

5.350

0.62

OZB niet-woningen

62

2.555

2.493

0.64

Belastingen overig

146

306

160

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

52.521

52.521

0.8

Overige baten en lasten

530

947

417

Overhead

0.4

Overhead

9.570

98

-9.472

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

2.054

423

-1.630

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

109.760

109.890

130