Beschrijving

Het gemeentelijk beleid op milieu- en afvalgebied is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.

Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit op deze terreinen. Een aantal van deze taken zijn (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.