Bestuur en beheer

 

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
 wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

6.845

6.633

5.958

675

Baten

3.989

5.147

2.898

-2.249

Saldo

-2.856

-1.486

-3.060

-1.574

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

1.800

2.050

700

Onttrekkingen uit reserves

121

5

67

Per saldo mutaties reserves

-1.679

-2.045

-633

Saldo inclusief mutaties reserves

-4.535

-3.531

-3.693

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - =  nadeel)

Bestuursorganen:
Per 2018 wordt het Stadsgewest financieel geheel afgewikkeld. In het raadsvoorstel van de begroting 2018 van het Stadsgewest is berekend dat onze bijdrage hierin
€ 132.000 zal bedragen.

I

-132.000

Vanaf 2018 worden de bijdragen aan de VNG, KING en vanaf 2019 ook de Waarderingskamer (WOZ) niet langer ingehouden op de Algemene uitkering van het gemeentefonds, maar moeten de gemeenten die zelf betalen. In de meicirculaire zijn deze middelen opgenomen vanaf 2018. De bijbehorende uitgaven staan hier opgenomen.

S

-50.000

Burgerzaken:
De leges inkomsten op de rij- en reisdocumenten zijn in 2018 lager geraamd dan in 2017, de voornaamste oorzaak is dat de geldigheid van de paspoorten en ID-kaarten in 2013 is verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit is voor het eerst van invloed op de legesinkomsten van 2018.

S

-25.000

De verhoging op de salarislasten betreft een formatie-uitbreiding van 0.5 FTE voor de medewerker burgerzaken, conform de voorjaarsnota. Verder gaan de lasten stijgen door de CAO-verhoging.  

S

-85.000

Beheer overige gebouwen
Uit de planning voor de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen volgt dat het geraamde netto resultaat lager is dan in 2017. Overigens fluctueren deze bedragen jaarlijks.

I

-1.360.000

De pachtinkomsten worden hoger geraamd dan in 2017 door het verhogen van de pachtprijzen. Tevens wordt er een toename van de inkomsten uit erfpacht verwacht door een hogere erfpachtcanon en het afsluiten van nieuwe overeenkomsten. Hier staat tegenover dat er € 30.000 minder inkomsten uit de verhuur van gemeentelijke eigendommen wordt verwacht als gevolg van de verkoop hiervan.

S

60.000

Gedurende heel 2017 wordt er ingehuurd om invulling te geven aan de capaciteitsbehoefte voor de verkoop van panden en gronden. De verwachting is dat er in 2018 minder inhuur nodig is. Daardoor een voordeel ten opzichte van 2017 op het taakveld gemeentelijke eigendommen.

S

80.000

Overige verschillen

-62.000

Saldo verschil

-1.574.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

-3.060

Saldo jaarrekening 2016

-2.856

Nadelig verschil

-204

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - =  nadeel)

Uren
In 2018 vindt er een lagere doorbelasting uren plaats naar de taakvelden (bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en begraven). Door de wijziging van het BBV worden indirecte uren direct op overhead belast. Hierdoor is er minder doorbelast naar de taakvelden binnen dit programma ten opzichte van 2016.

S

755.000

Beheer overige gebouwen

Uit de planning voor de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen volgt dat het geraamde netto resultaat in 2018 lager is dan de realisatie 2016.

I

-1.085.000

Overige verschillen

126.000

Saldo verschil

-204.000