Ontwikkeling EMU-saldo

Het begrote EMU-saldo ontwikkelt zich in 2017 tot en met 2021 als volgt (x €1.000):

 

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Volgens
 gewijzigde
begroting 2017

Volgens
 begroting 2018

Volgens meerjarenraming
 in begroting 2018

Volgens meerjarenraming
 in begroting 2018

Volgens meerjarenraming
 in begroting 2018

1

Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves 

-1.233

-1.761

-3.357

-3.698

-2.001

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.469

3.515

3.365

3.695

4.338

3

Mutaties voorzieningen

-473

5.757

1.340

-109

-68

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa

26.958

6.268

7.800

26.501

6.800

5

Baten uit bijdragen van andere overheden

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

6

Boekwinst verkoop (im)materiële vaste activa

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

7

Uitgaven bouwgrondexploitatie

16.334

20.382

14.838

14.856

20.767

8

Baten bouwgrondexploitatie

16.530

20.541

15.043

15.139

20.925

9

Betalingen ten laste van voorzieningen

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

10

Betalingen ten laste van reserves

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

11

Boekwinst bij verkoop deelnemingen/effecten

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

                      -  

Berekend EMU-saldo

-25.999

1.402

-6.247

-26.330

-4.373