Ontwikkelingen

Heusdens Interventie Team

Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit is waarin wij in Heusden geloven. Intensieve samenwerking en informatiedeling tussen onder meer: politie, woningcorporatie, baanbrekers en onze eigen organisatie is daarbij de sleutel tot succes wanneer het gaat om het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en (woon)overlast. In 2017 is een begin gemaakt met het Heusdens Interventie Team (HIT). Deze samenwerking zal in 2018 verder ingevuld en geïntensiveerd worden.

Omgevingswet

Momenteel worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker. In de omgevingswet worden alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving gebundeld. Ook de regels rond toezicht en handhaving die nu nog in specifieke wetten staan. De nieuwe omgevingswet heeft ook consequenties voor de toezicht en handhavingstaken. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot handhaving aangepast. In de nieuwe Omgevingswet staat vertrouwen centraal anders verwoord “high trust, high penalty’s”.

Privatisering bouwtoezicht

Het is de bedoeling dat in de komende jaren de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel genoemd ‘private kwaliteitsborging’, in werking treedt. Kwaliteitsborging wordt dan een zaak voor de marktpartijen zelf. Het stelsel zal eerst van toepassing zijn bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw (gevolgklasse 1). Later volgt uitbreiding van het nieuwe systeem naar de overige categorieën bouwwerken inclusief kunstwerken als bruggen, tunnels en viaducten. Begin juli 2017 vond een debat over het voorstel in de Eerste Kamer plaats. Omdat er veel kritiek was op het voorstel werd de stemming erover opgeschort. Op dit moment is onduidelijk hoe het verder zal gaan met het wetsvoorstel. Als de wet wordt ingevoerd zal dit in ieder geval grote consequenties hebben voor de vergunningverlening voor en het toezicht op een aantal categorieën bouwwerken. De gemeente hoeft dan namelijk bij het afgeven van een vergunning niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten. Dit betekent dat er ook geen controles meer op worden uitgevoerd tijdens de bouw. Marktpartijen moeten in die situatie er zelf zorg voor dragen dat aantoonbaar aan de wettelijke eisen wordt voldaan.