Ontwikkelingen

Omgevingswet

Leefbaarheid in dorpen en wijken is een belangrijk thema voor inwoners en voor het bestuur met aandacht voor maatwerk per dorp en per wijk. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water veel wetten en regels gemaakt. Alle met hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Omdat de regels vanuit sectoren zijn ontstaan, is het stelsel onvoldoende efficiënt om problemen integraal te kunnen oplossen. Daarnaast is de samenhang tussen wetten en kaders steeds onbegrijpelijker geworden en is er weinig ruimte voor maatwerk of vernieuwing. Projecten lopen hierdoor vast of ondervinden vertraging. Met de komst van de Omgevingswet wordt er een integraal kader geboden die samenwerking op gebiedsniveau faciliteert.

GVVP

Naast de wettelijke taak om een samenhangend (actueel) verkeer- en vervoersbeleid te voeren zijn de vele ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau een goede aanleiding om de visie op verkeer en vervoer te actualiseren.

Een aantal van deze ontwikkelingen is:
• De opkomst van elektrische fietsen en voertuigen
• De vergrijzing en groeiende groep kwetsbare verkeersdeelnemers
• Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Het nieuwe GVVP zal zoveel mogelijk worden opgesteld in lijn met de Omgevingswet. Het GVVP zal met de komst van de Omgevingswet namelijk niet als zelfstandig beleidskader fungeren maar onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie.

Openbare verlichting

Verlichting is van grote invloed op het gebruik van de openbare ruimte. Het beïnvloedt hoe mensen de openbare ruimte ervaren. Goede verlichting draagt bij aan het waarborgen van de sociale- en verkeersveiligheid en draagt bij aan de leefbaarheid. Naast de technische noodzaak zijn ook ontwikkelingen zoals het reduceren van energieverbruik en lichthinder een goede aanleiding om de visie op openbare verlichting te actualiseren.