Ontwikkelingen

Sport binnen sociaal domein

Steeds meer sport-, beweeg-,welzijns-, en zorgaanbieders trekken samen op om een bijdrage te leveren aan de doelen van de transitie o.a. het aanbrengen van structuur in het leven van kwetsbare mensen, zorgen voor een gezondere levensstijl, het versterken van de zelfredzaamheid en om ervoor te zorgen dat mensen niet vereenzamen. Sport en bewegen ‘veroveren’ een plaats in de samenleving. Sport kan voorkomen dat mensen een beroep doen op ‘dure’ zorg. Sport en bewegen worden steeds meer onderdeel van het sociaal domein.

Investeringsprogramma sport

In het in 2014 vastgestelde ontwikkelplan ‘sport; volop in beweging’ is met sportverenigingen afgesproken dat aan het eind van deze coalitieperiode gestart wordt met het opstellen van een investeringsprogramma sport. Het doel hiervan is om via de methodiek schaalverdieping samen met verenigingen en raad te komen tot spelregels over de wijze waarop gemeente en sport met elkaar willen omgaan. Dit voornemen is in het voorjaar van 2017 besproken met een afvaardiging van de gemeenteraad en een delegatie verenigingsbestuurders. Afgesproken is dit proces in 2017 en 2018 te continueren.

Zuiderwaterlinie/Linie 1629

Sinds 30 september 2016 heeft de alliantie rond de Zuiderwaterlinie vorm gekregen. Op conferenties en bij werkbezoeken in het veld zijn vele ideeën geopperd om de Zuiderwaterlinie als samenhangend geheel te ontwikkelen, relevant voor de programma’s rond toerisme en cultureel erfgoed. Uit deze ideeën is een aantal projecten gedestilleerd die samen het programma vormen voor de jaren 2017-2019: de Linieplanner. Dit zal leiden tot besluitvorming bij de partners van de Zuiderwaterlinie, met name gemeenten en waterschappen, om de gezamenlijke ambitie te vertalen in een financiële bijdrage per partner, die ook billijk is in relatie tot financiële draagkracht.  

Een deelaspect en nadrukkelijk verbonden aan de Zuiderwaterlinie is de herbeleving van het beleg van Den Bosch in 1629. Samen met gemeentelijke partners en stichting De Groene Vesting wordt een ontwikkelingsplan opgesteld van fysieke projecten, onder de vlag van een integraal Linieverhaal. Prioritering van uitvoering wordt pas ingegeven door momentum in het veld, in de lange aanloop naar de herdenking in het jaar 2029.

Erfgoed en de omgevingswet

In 2016 is de Erfgoedwet ingegaan. Hierbij zijn wetten op het gebied van monumentenzorg, archeologie, de handel in cultuurgoederen en de zorg voor de rijkscollectie geïntegreerd. Landelijk wordt verder gewerkt aan de Omgevingswet die o.a. de overige erfgoedaspecten regelt, zoals de aanwijzing van ruimtelijk cultureel erfgoed en omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Doel hiervan is een bredere/ integrale kijk op monumenten en hun cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke context.   

Meerjarige subsidieafspraken

Op verzoek van een aantal grote culturele organisaties zullen we in 2018 gaan onderzoeken of we meerjarige subsidieafspraken kunnen maken. In onze kadernota subsidiebeleid uit 2015 is gesteld dat meerjarige subsidieafspraken hand in hand moeten gaan met meetbare prestaties.
(Kadernota 2015: “Budgetsubsidies zullen in de toekomst meer meetbaar en flexibel gemaakt worden door (een deel van) het budget afhankelijk te maken van het aantal deelnemers/cursisten etc.”)

Schaalverdieping bij cultuur

Veranderingen in de maatschappij vragen om een overheid die inwoners en organisaties actief betrekt bij de publieke zaak door het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatieven van inwoners, het benutten van kennis in de maatschappij en het verbinden van netwerken. De gemeente schept de omgeving, voorwaarden en mogelijkheden zodat inwoners aan de slag kunnen. Deze ontwikkeling wordt in de praktijk toegepast bij o.a. het programma ‘7 eeuwen hoogtepunten Heusden’ en het traject ‘Cultuur op Koers: het is wat je er zelf van maakt’. Een jaarlijkse cyclus wordt door co-creatie vormgegeven en er ontstaat een lijn waarlangs cultuur zich ontwikkelt.