Ontwikkelingen

Bouwen aan de kracht van inwoners

Met de overname van de rijkstaken na de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is de transitie in het sociaal domein afgerond. De komende jaren moet worden doorontwikkeld naar een transformatie in het sociaal domein. Van minder verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daarmee wordt gedoeld op het daadwerkelijk anders kijken naar en een beroep doen op zorg en welzijn. Dit vergt een cultuuromslag bij alle betrokkenen: inwoners, zorgaanbieders en gemeente. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere en goedkopere zorg en ondersteuning die, op maat, dichter bij huis georganiseerd kan worden.

Onderdeel van transformatie is dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Doorontwikkeling resultaat sturing

In 2017 is een gedeelte van de jeugdhulp omgevormd tot resultaat-gestuurde arrangementen met een arrangementsprijs in plaats van aanbodgerichte producten die bijvoorbeeld een aantal uur per week worden ingezet. Bijeen richt zich met het gezin op de wat-vraag (wat willen we bereiken), terwijl de aanbieders en het gezin zich richten op de hoe-vraag (hoe gaan we dit realiseren). In 2018 leggen we de basis om vanaf 2019 voor meer soorten jeugdhulp resultaat-gestuurd te werken. Binnen de Wmo bereiden we in 2018 de resultaatsturing vanaf 2019 voor. Met maatschappelijke organisaties binnen Bijeen werken we ook toe naar een resultaatgerichte verantwoording.

Koers jeugdhulp

Vanaf 2018 is er een nieuwe koers voor de regionale jeugdhulp. In 2017 is deze met inbreng vanuit diverse professionals, ouders, jeugdigen, ambtenaren, raadsleden, aanbieders etc. opgesteld. De nieuwe koers richt zich op diverse bouwstenen zoals: veiligheid voorop en de leefwereld van het kind. De koers jeugdhulp biedt ruimte om in de uitvoering flexibel mee te bewegen met ontwikkelingen, daarom ligt de einddatum van de Koers niet vast. De stip op de horizon wordt bijgesteld als hiervoor aanleiding is.