Ontwikkelingen

Omgevingswet

De omgevingswet heeft in de (nabije) toekomst consequenties voor het gemeentelijk beleid.

De consequentie van de omgevingswet is o.a. dat de gemeente samen met de inwoners meer ruimte krijgt om eigen afwegingen te maken binnen het gemeentelijk beleid.

Geluid

De huidige geluidregelgeving (Wet geluidhinder, hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) zullen opgaan in het stelsel van de Omgevingswet.

Bodem

Via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet worden de regels voor bodem onderdeel gemaakt van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de aanvullingswet en -besluit gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.

Klimaatadaptatie / duurzaamheid
Het klimaat is aan het veranderen: we krijgen steeds meer te maken met extremen op het gebied van neerslag en temperatuur. Dat uit zich in wateroverlast en hittestress in de bebouwde omgeving. Dit is van wezenlijke invloed op de leefbaarheid en functionaliteit van de leefomgeving. In het gemeentelijk beleid, de inrichting van de openbare ruimte en projecten daarin zal gestuurd moeten worden op het klimaatbestendig maken van de gemeente. Dit gebeurt enerzijds binnen het taakveld water en riolering en anderzijds steeds vaker in samenwerking met duurzaamheidsprojecten, de duurzaamheidsagenda en het groen.

Water en riolering

Water en riolering maken steeds meer een integraal onderdeel uit van de leefomgeving. Het afvalwater moet doelmatig en kostenefficiënt getransporteerd en gezuiverd worden. Hemelwater en grondwater horen niet bij de rioolwaterzuivering terecht te komen. Dit willen we ontvlechten van de riolering en zo natuurlijk mogelijk verwerken. Daarbij is het gemeentelijk groen nadrukkelijk in beeld. Perceeleigenaren zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen hemel- en grondwater.

Afval
Via het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand halveren. De landelijke ambitie is om in 2020 te komen tot 75% scheiding van huishoudelijk afval en 100 kilogram restafval per inwoner.