Belangrijkste kaders

Nationale en provinciale wettelijke en beleidskaders

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Woningwet
 • Waterwet
 • Crisis- en herstelwet
 • Huisvestingswet
 • Bouwbesluit
 • Besluit beheer sociale huursector
 • Provinciale verordening ruimte
 • Monumentenwet
 • Regionale afspraken woningbouw en werklocaties

Heusdense beleidskaders