Ontwikkelingen

Woningbouwprogramma

In december worden jaarlijks de meest recente regionale woningbouwafspraken gemaakt. Begin dit jaar zijn de nieuwe woningbouwprognoses bekend gemaakt. Hierin is vastgelegd dat de opgave van de gemeente Heusden voor de periode 2017-2029 een toename van 2.565 woningen betreft. Ook in de jaren daarna wordt nog een groei van het aantal huishoudens en dus woningen voorzien, maar in een lager tempo. Jaarlijks worden regionaal nieuwe afspraken gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar volkshuisvestelijke opgaven. Hiervoor maakt Heusden deel uit van Noordoost-Brabant.

Uitgiftebeleid

De belangstelling en verkoop van kavels voor woningbouw loopt goed (doel: van 46% naar 70% van de prognose in harde plancapaciteit). Dit biedt kansen voor het verder terugbrengen van onze grondposities.

Omgevingswet

De in 2016 vastgestelde Omgevingswet treedt naar verwachting halverwege 2019 in werking. De impact van deze wet is groot. Het stelsel van structuurvisie, bestemmingsplan en omgevingsvergunning zal worden vervangen door een nieuw instrumentarium van omgevingsvisie, omgevingsplan/programma en een verder geïntegreerde omgevingsvergunning. 2018 zal daarom in het teken staan van het voorbereiden van de organisatie op dit nieuwe stelsel.

Bestemmingsregelingen

Als gevolg van de wijzing van de Wet ruimtelijke ordening is met ingang van 2018 uitsluitend nog de digitale raadpleegbaarheid van bestemmingsplannen verplicht. Dit betekent vooruitlopend op de toekomstige vaststelling van omgevingsplannen, per bestemmingsregeling die ouder is dan tien jaar bepaald kan worden of een actualisering daarvan noodzakelijk is.

Grondbeleid (bouwgrondexploitaties)

Begin 2016 is de nota Op goede gronden door de raad vastgesteld. Hierin is het grondbeleid voor de gemeente voor de komende jaren verankerd. De hoofdlijn van dit beleid, dat ten dienste staat aan de onderliggende beleidskaders op het gebied van onder andere woningbouw, bedrijvigheid en recreatie, is dat wordt ingezet op actieve ontwikkeling en verkoop van de in bezit zijnde gronden.
Dit kan door middel van het afstoten van gronden aan ontwikkelaars om de grondpositie, maar ook het grondexploitatierisico te verminderen. Deze gronden worden vervolgens ontwikkeld binnen de beleidskaders van de gemeente (ten aanzien van bouwprogramma en planning bijvoorbeeld). Zo worden grondposities verkocht waarbij de ontwikkelende partij voor eigen rekening en risico bouw- en woonrijp maakt (bijvoorbeeld het woongedeelte binnen Dillenburg). Ook het zelf uitgeven van bouwrijpe grond is speerpunt van het grond- en financiële beleid. Hiertoe worden onder andere in Geerpark en De Grassen momenteel diverse plots uitgegeven.

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Door de vermaatschappelijking en de extramuralisering van de zorg is het noodzakelijk dat er voldoende aanbod is van woningen waar zorg aan huis kan worden geleverd om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Met name voor bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten, vergunninghouders, ex-gedetineerden en ex-cliënten van zorginstellingen moet rekening worden gehouden met een groeiende behoefte aan zo regulier mogelijke huisvesting met een eventuele zorgcomponent.