Financiële ontwikkeling en beleid

De Nederlandse economie zit flink in de lift. Naar verwachting trekt de economische groei dit jaar aan tot 3,3%. Daarmee zou de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis (2007) weer boven de 3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. De overheidsschuld blijft dalen en het begrotingsoverschot neemt toe. Deze ontwikkelingen hebben een positieve uitwerking op de financiële markten. De rente is begonnen de weg ‘naar boven’ voorzichtig te verkennen, maar de Europese Centrale Bank heeft echter nog geen signalen over rentestijgingen afgegeven.

Mondiaal zijn er de nodige ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor een verder herstel van de economie. Te denken valt aan de oplopende spanningen tussen de VS en Noord Korea, de terreurdreiging in Europa en diverse Europese banken die er bijzonder slecht voor staan en meer en meer afhankelijk zijn geworden van de extreem lage rente.  

Bij de financiële markten zien we op dit moment dat de risicomijdende stemming omslaat en dat de marktrentes licht stijgen. De verwachting voor 2018 is dat de kapitaalmarktrente (lange rente) licht zal gaan stijgen.

Schatkistbankieren
Gemeenten zijn sinds 2014 verplicht om tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden weg te zetten. Het primaire doel van de maatregel is het terugdringen van de staatsschuld. De gemeente Heusden heeft in 2018 naar verwachting geen of zeer beperkte liquiditeitsoverschotten.

Wet Hof
Op grond van Europese afspraken mag het begrotingstekort van de Nederlandse overheid niet groter dan 3% zijn. Het Rijk wil er met de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) voor zorgen dat gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het overheidstekort. Hiervoor wordt een limiet gesteld aan de bijdrage die gemeenten in het begrotingstekort mogen hebben. Overschrijding van deze limiet kan daarbij tot sancties leiden. Echter gelet op de Rijksbegroting blijven de tekorten ruim binnen de limiet van 3% van de begrotingsomvang. Tot op heden heeft de Wet Hof voor Heusden geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet leiden tot overschrijdingen.