Rentevisie

Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te maken van de toekomstige renteontwikkeling. Deze zogeheten rentevisie wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de verwachtingen van diverse financiële instellingen.

In de begroting wordt een rente voor kortlopende leningen (≤ 1 jaar) en een rente voor langlopende leningen (> 1 jaar) gehanteerd. De ontwikkeling van de korte rente is vooral afhankelijk van de inflatie. De hoogte van de lange rente wordt vooral bepaald door de economische groei.

Door de economische crisis staan de korte en lange rente al enkele jaren op een erg laag niveau. Naar verwachting zal de rente in 2018 licht gaan stijgen. In de onderstaande tabel is de verwachte renteontwikkeling van een aantal grote banken in 2018 weergegeven.

Huidig

01-01-2018

31-12-2018

Rente begroting

Korte rente

-0,33%

-0,33%

-0,24%

1,00%

Lange rente

0,74%

0,95%

1,07%

1,50%

Op basis van deze verwachting is in de begroting 2018 en de meerjarenraming gekozen voor een rente van 1% voor kortlopende geldleningen en 1,5% voor langlopende geldleningen. Deze rentes zijn hoger dan de verwachte marktrente in 2018. Voor de meerjarenbegroting wordt er echter vanuit gegaan dat de rentes weer zullen gaan stijgen, daarom is voorzichtigheidshalve uitgegaan van bovengenoemde percentages.