Financieringsbeleid

In 2018 wordt rekening gehouden met een (her)financieringsbehoefte van circa € 17 miljoen. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de herfinanciering van bestaande leningen.

De huidige rentestanden en de renteverwachting zorgen ervoor, dat het zowel aantrekkelijk is om deze financieringsbehoefte met kortlopende geldleningen als met langlopende geldleningen in te vullen. Binnen de grenzen van de kasgeldlimiet zal daarom zo veel mogelijk kort vreemd vermogen worden aangetrokken. Voor het resterende bedrag zullen langlopende geldleningen worden opgenomen.

Het aantrekken van nieuwe geldleningen in combinatie met de aflossing van bestaande leningen zorgt ervoor dat de leningenportefeuille in 2018 naar verwachting met circa € 3 miljoen afneemt, tot een totaalbedrag van circa € 138 miljoen. De meerjarige ontwikkeling van de leningenportefeuille is in de onderstaande grafiek weergegeven. De afname van de portefeuille in de jaren 2018, 2019 en 2021 wordt veroorzaakt doordat enerzijds de uitgaven met betrekking tot investeringen en bouwgrondexploitatie in die jaren dalen en anderzijds de inkomsten vanuit de bouwgrondexploitatie stijgen. Dit zorgt ervoor dat bestaande aflopende leningen niet hergefinancierd hoeven te worden en dat de totale leningenportefeuille afneemt. De toename in 2020 wordt met name veroorzaakt door de investeringen in het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

De gemiddelde rente die voor langlopende geldleningen wordt betaald is per 01-01-2018 naar verwachting 1,77%. Door de mutaties die de vaste leningenportefeuille in 2018 zal ondergaan zal de gemiddelde rente naar verwachting licht dalen.

Aan de boekwaarde van investeringen wordt rente toegerekend via een rekenrente. Het verschil tussen de toegerekende rente aan investeringen en de werkelijk betaalde rente is het renteresultaat. Het renteresultaat wordt voor 2018 geraamd op circa € 960.000. Het renteresultaat staat opgenomen op het taakveld treasury. Het schema van de rentetoerekening ziet er als volgt uit:

Schema rentetoerekening begroting 2018 (in €)

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering  

 2.472.552

b.

De externe rentebaten (idem)

-/-

 380.545

Saldo rentelasten en rentebaten

 2.092.007

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

 1.493.348

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (voorbeeld: riolering)

-/-

 0

-/-

1.493.348

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

598.659

d1.

Rente over eigen vermogen

0

d2.

Rente over voorzieningen

358.884

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente

957.543

e.

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

-/-

1.919.054

f.

Verwacht renteresultaat op het taakveld treasury

961.511