HRM

In 2018 richten wij ons op de uitwerking van het principeakkoord voor de nieuwe Cao gemeenten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 die naar verwachting in oktober 2017 door het bestuur van de VNG bekrachtigd wordt. Deze uitwerking betreft op het gebied van HRM in hoofdlijnen de volgende onderwerpen.

Flexibiliteit en zekerheid
Werkgevers en werknemers moeten de mogelijkheid hebben om zich aan te passen aan de veranderende opgaven en taken van de gemeentelijke sector, zonder dat dit ten koste gaat van zekerheid voor de werknemer. Middelen om dit te realiseren zijn het stimuleren van nieuwe initiatieven voor interne flexibiliteit, het doorontwikkelen van bestaande initiatieven en het delen van ervaringen binnen de sector gemeenten. De randvoorwaarden hierbij zijn goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In Heusden willen wij dit bereiken door middel van de doorontwikkeling van het reeds bestaande mobiliteitsbeleid, de Heusdense school en een herziening van het wervings- en selectiebeleid.

Duurzame inzetbaarheid
Medewerkers moeten hun werkzaamheden beter kunnen afstemmen op enerzijds de ontwikkelingen in de gemeentelijke sector en anderzijds op de wensen op het gebied van loopbaanontwikkeling, privé en zorg. Dit kan worden gestimuleerd door het invoeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, het stimuleren van een leven lang leren, de aanpak van eventuele werkdruk binnen de organisatie, de invoering van een generatiepact en het aantrekken van jong talent. In overleg met de Ondernemingsraad zal verder worden bepaald hoe hieraan verder vorm en inhoud te geven.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Met ingang van 1 januari 2020 zal naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren worden vastgesteld. Met ingang van deze datum vervallen de ambtelijke aanstellingen en krijgt elke medewerker een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht. Alhoewel naar verwachting veel op het niveau van de VNG zal worden geregeld, zullen ook de eigen heusdense arbeidsvoorwaarden worden doorgelicht, de personeelsdossiers op orde gebracht en zo mogelijk gedigitaliseerd en de met medewerkers individueel gemaakte afspraken vastgelegd moeten worden. Hiervoor zal een stappenplan worden opgesteld met een uitwerking voor de jaren 2018 en 2019.   

Ziekteverzuim
De beheersing van het ziekteverzuim binnen de organisatie is een punt van aandacht. Aan de in samenwerking met de leidinggevenden en Ondernemingsraad vastgestelde actiepunten zal in 2018 verder uitvoering worden gegeven. Te denken is hierbij aan het optimaliseren van de te voeren verzuimgesprekken, de bespreking van de maandelijkse ziekteverzuimrapportages in het Managementteam en het zo mogelijk voorkomen van verzuim door de inzet van preventieve maatregelen.