Nota Grondbeleid: Op goede gronden

In 2016 is de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota schept de kaders voor een ondernemend grondbeleid in een veranderende wereld. De nota geeft inzicht in de actuele wettelijke kaders waarbinnen de gemeente moet opereren. De nieuwe nota anticipeert op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De tijden van voor de economische crisis keren (waarschijnlijk) niet terug. De nieuwe situatie vereist creativiteit en doorzettingsvermogen om de aanzienlijke grondportefeuille van de gemeente Heusden aan de man te brengen. De aantrekkende economie helpt daarbij, ook al blijft de grondpositie van de gemeente nog steeds groot.  

De huidige grondpositie van de gemeente is voldoende om te kunnen sturen op het realiseren van beleidsdoelen. De gemeente is over gestapt van een actief aankoopbeleid naar een passief aankoopbeleid en voert een actief verkoopbeleid. Verder komt meer nadruk te liggen op een goede balans tussen sturing en exploitatieresultaten. Daarbij zien we het blijvende belang van een goede risicobeheersing.

Uit de nota blijkt de relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van het grondbeleid. De nota geeft inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en de kaders voor het grondbeleid. Tevens bevat de nota afspraken gericht op de rolverdeling tussen raad en college. Het gaat dan bijvoorbeeld over samenwerking en ontwikkelstrategie, verwerving en beheer van gronden, uitgifte, grondprijsbepaling en verkoop van gronden, kostenverhaal, de vaststelling van grondexploitaties, de budgetcyclus en het projectmatig werken. In de nota wordt ook het verkoopbeleid ten aanzien van de cultuurgronden beschreven. Pachtvrije cultuurgronden worden als hoofdregel verkocht behoudens een aantal in de nota genoemde uitzonderingen. De totstandkoming van de nieuwe omgevingswet kan ook zijn weerslag hebben op ons grondbeleid. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied de komende tijd volgen en zorgen voor een tijdige en gedegen vertaling van de omgevingswet in ons grondbeleid.