Mutatie algemene reserve

De algemene reserve vervult een bufferfunctie voor de grondexploitaties. Via het jaarrekeningsaldo komen tekorten, voor zover die niet binnen de voorziening opgevangen kunnen worden, dan wel positieve resultaten op afgesloten complexen ten laste c.q. ten gunste van de  algemene reserve.

Vanwege de bufferfunctie die de algemene reserve vervult, is het verwachte verloop van de algemene reserve ook van belang. De stand van de algemene reserve bedraagt per 1-1-2017 € 11,9 miljoen.
De algemene reserve vormt onderdeel van het weerstandsvermogen wat toereikend moet zijn om de risico’s, waaronder die van de grondexploitatie, op te vangen. Dit is verderop uitgewerkt.