Ontwikkeling van de boekwaarde en verwacht resultaat

Onderstaande grafiek maakt de verwachte ontwikkeling van de boekwaarde voor de eerstkomende jaren van de (grotere) projecten inzichtelijk.

De gegevens zijn gebaseerd op de herziening van de grondexploitaties van voorjaar 2017. De grafiek maakt de verwachte daling van de boekwaarde op langere termijn zichtbaar.
De boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt eind 2016 € 103,7 miljoen. Vanwege verwachte verliezen is een verliesvoorziening gevormd van € 19,2 miljoen. Bijna de gehele boekwaarde betreft projecten die vallen onder de categorie ‘Bouwgrond in exploitatie’ (Bie). De boekwaarde zal naar verwachting de komende jaren fors afnemen.

De hierboven weergegeven hoge boekwaarden van de grondexploitaties alsmede de hieronder weergegeven omvang van de nog te realiseren kosten en opbrengsten, alsmede de lange doorloop tijd van de projecten geven de grondexploitaties een hoog aandachtsprofiel. De hier opgenomen baten en lasten zijn ook verwerkt in de begroting 2018 e.v.

Per saldo is het verwachte verlies, op basis van de gegevens van de herziening van de grondexploitaties van maart 2017, geraamd op € 5,5 miljoen. Dit resultaat bestaat uit € 12,5 miljoen aan positieve resultaten (met name De Grassen, Dillenburg, Het Hoog I en Metal Valley) en voor circa € 18 miljoen aan negatieve resultaten (voor een groot deel Geerpark, Het Hoog II ,Poort van Heusden en Centrumplan Vlijmen). Voor de verwachte negatieve resultaten op de grondexploitaties is een verliesvoorziening van € 17,6 miljoen gevormd. De verliesvoorziening is daarmee € 0,4 miljoen lager dan het berekende verlies. Dit komt doordat op grond van BBV-voorschriften bij de bepaling van de verliesvoorziening met een ander rentepercentage moet worden gerekend dan in de grondexploitaties zelf.

Per 1 januari 2017 is een verliesvoorziening gevormd van € 19,2 miljoen. Dit betreft voor € 17,6 miljoen de grondexploitaties (met name een reservering van een beoogd tekort op de plannen Poort van Heusden, Geerpark, Hoog II, Schoolstraat Drunen en Centrumplan Vlijmen) plus € 1,6 miljoen voor de nog niet in exploitatie genomen gronden.