Voorraden

De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

 

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Bouwgrondexploitatie

88.630

79.617

76.690

71.231

57.280

Verliesvoorziening

-17.944

-12.145

-12.388

-12.511

-12.761

70.686

67.472

64.302

58.719

44.519

Gereed product en handelsgoederen

7

 7

7

7

7

Voorraden

70.693

67.479

64.309

58.726

44.526

Bij de jaarrekening 2016 zijn de niet in exploitatie genomen gronden opgenomen onder de materiële vaste activa conform de geldende verslaggevingsregels.

Bij de bouwgrondexploitatie is zichtbaar dat de positie in de komende jaren wordt afgebouwd. Voor 2018 is dit voornamelijk het gevolg van het afsluiten van de complexen Centrumplan Vlijmen en Groenewoud III. Aangezien voor beide complexen tevens een verliesvoorziening is gevormd neemt de verliesvoorziening in 2018 ook af. Het verloop in de jaren erna is het gevolg van verwachte lasten en baten voor de verschillende complexen. Er zijn nauwelijks mutaties als gevolg van het verwachte afsluiten van een complex in deze periode.
Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.