Voorzieningen

De voorzieningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

 

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Erfenis Weimar instandhouding museum

42

42

42

42

42

Herstel kerkgebouw voormalige gem. Heusden

66

66

66

66

66

Afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie

372

372

372

372

372

Voorziening pensioenen wethouders

49

49

49

49

49

Voorziening riolering

2.139

2.182

2.216

2.202

2.020

Voorzieningen

2.668

2.710

2.745

2.730

2.548

Erfenis Weimar instandhouding museum
De gemeente Heusden heeft met het aanvaarden van de erfenis de voorwaarden geaccepteerd die aan de besteding zijn gesteld. Volgens het BBV behoren de van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden, tot de voorzieningen. Voor 2018 tot en met 2021 worden geen lasten geraamd.

Herstel kerkgebouw voormalige Gemeente Heusden
Deze voorziening is bestemd voor verstrekking van bijdragen voor herstel kerkgebouwen in de voormalige gemeente Heusden. Voor 2018 tot en met 2021 worden geen bijdragen geraamd.

Afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie
De voorziening is ingesteld om kosten en opbrengsten te verantwoorden van plannen die al zijn afgewikkeld. Voor 2018 tot en met 2021 worden geen mutaties geraamd.

Pensioenen wethouders
Bij de jaarrekening 2016 is een voorziening gevormd voor een klein deel van de verplichting inzake pensioenen van wethouders. Deze zal de komende jaren muteren afhankelijk van de bezetting en circulaires van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijsrelaties die de uitgangspunten bepalen. Gezien de geringe omvang is er geen inschatting gedaan van deze mutaties en zijn er voor 2017 en 2018 tot en met 2021 geen mutaties geraamd.

Riolering
De bestemmingsreserve onderhoud riolering is bij de jaarrekening 2016 omgezet in een voorziening riolering. Ontvangen gelden uit de rioolheffing moeten verplicht besteed worden aan riolering en een eventueel positief saldo wordt gestort in de voorziening.