Overige vlottende activa

De overige vlottende activa bestaat uit uitzettingen korter dan 1 jaar, liquide middelen en overlopende activa. Hiervan is een inschatting gemaakt rekening houdend met het verloop van de overige balansposten. Hieraan ligt geen zelfstandige raming ten grondslag.
De voorziening dubieuze debiteuren is in minder gebracht op de openstaande vorderingen. Er zijn geen mutaties geraamd in de periode 2017 tot en met 2021.