Eigen vermogen

Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:

 

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve

        12.711

        13.411

        14.211

         9.651

         9.851

Bestemmingsreserves

        12.777

        13.707

        14.742

        21.284

        21.875

Resultaat

            268

            130

         1.522

         1.716

         1.210

Eigen vermogen

        25.756

        27.249

        30.476

        32.651

        32.936

Het resultaat dat is opgenomen komt overeen met het verwachte saldo volgens de meerjarenraming. Het verloop van de algemene reserve en de bestemmingsreserves is als volgt:

Beginstand

Mutaties

Beginstand

Mutaties

Beginstand

Mutaties

Beginstand

Mutaties

Beginstand

1-1-2018

in 2018

1-1-2019

in 2019

1-1-2020

in 2020

1-1-2021

in 2021

1-1-2022

Algemene reserve

12.711

 701

13.411

800

14.211

-4.560

9.651

200

 9.851

Reserve onderhoud openbare gebouwen

            154

          -67

              87

        -103

             -16

         179

            162

         207

            369

Reserve onderhoud sportgebouwen

              70

           62

            132

          -11

            121

            -3

            118

            -3

            114

Reserve onderhoud schoolgebouwen

            212

          -25

            186

           89

            276

         124

            399

           37

            436

Reserve onderhoud wegen

         1.244

            -7

         1.237

           57

         1.295

         223

         1.518

        -442

         1.076

Reserve vervanging lichtmasten

            185

              -

            185

              -

            185

              -

            185

              -

            185

Reserve uitvoering baggerplan

            450

         100

            550

         100

            650

         100

            750

         100

            850

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

            379

         128

            507

         251

            757

         198

            955

         127

         1.081

Reserve bijdrage bedrijven GOL

            455

         117

            572

         117

            689

         117

            806

         117

            923

Reserve sociaal domein

         4.249

           85

         4.334

           85

         4.419

         305

         4.724

         250

         4.974

Reserve IHP

                -

         360

            360

         361

            721

         300

         1.021

         145

         1.166

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

                2

           55

              57

         148

            205

         163

            369

         163

            531

Reserve aandeel verkoopsom HNG

              57

          -29

              28

          -19

                9

            -9

                -

              -

                -

Reserve BCF

              67

          -37

              30

          -30

                -

              -

                -

              -

                -

Reserve uitvoering Cultuurnota

              20

              -

              20

              -

              20

              -

              20

              -

              20

Rood voor Groen

            493

         446

            939

         248

         1.186

        -656

            531

         294

            824

Bestemmingsreserve kapitaallasten

         4.740

        -258

         4.482

        -258

         4.224

5.502

         9.726

        -402

         9.323

Bestemmingsreserves

12.777

930

13.707

1.035

14.742

6.542

21.284

592

21.875

Algemene reserve
De algemene reserve dient als buffer voor rekeningtekorten en wordt tevens ingezet om het algemeen weerstandsvermogen op peil te houden. De belangrijkste mutaties betreffen:

  • Geraamde opbrengsten uit verkoop gemeentelijke eigendommen;
  • Storting in de bestemminsgreserve kapitaallasten in verband met de realisatie van de  GOL in 2020.

Onderhoud openbare gebouwen
De reserve is bedoeld om de jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de reserve. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.

Onderhoud sportaccommodaties
De reserve is bedoeld om de jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten van de gemeentelijke sportgebouwen te egaliseren. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de reserve. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.

Onderhoud schoolgebouwen
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen bedoeld voor gymnastiekonderwijs en eventuele calamiteiten aan schoolgebouwen. De reserve is bedoeld om deze jaarlijks fluctuerende kosten te egaliseren. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de reserve. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.

Onderhoud wegen
De reserve is ingesteld om op de langere termijn de kosten van het onderhoud van wegen te kunnen blijven betalen. Dit op basis van de aanwezige beheerplannen. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de reserve. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.

Vervanging lichtmasten
De reserve is bestemd voor de vervanging van lichtmasten op basis van de beheerplannen. Er worden geen mutaties in deze reserve geraamd. Er wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan op basis waarvan deze reserve omgezet zal worden in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.

Uitvoering baggerplan
De reserve is ingesteld om de kosten van het baggeren van de watergangen op basis van het baggerplan Heusden 2012-2022 te dekken. Tot het jaar 2022 wordt jaarlijks een bijdrage ten laste van de exploitatie gestort. De werkelijke kosten van het baggeren worden te zijner tijd ten laste van deze reserve gebracht. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.

Bovenwijkse voorzieningen
De reserve is ingesteld om de kosten van bovenwijkse voorzieningen af te dekken, die ontstaan naar aanleiding van de ontwikkeling van bouwlocaties. De reserve wordt gevoed vanuit de grondexploitaties. Voor de jaren 2018 tot en met 2021 worden deze met name ten laste van complex Geerpark gebracht.

Reserve bijdrage bedrijven GOL
Sinds 2014 wordt van bedrijven OZB ontvangen ter financiering van de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De jaarlijks geraamde bijdrage wordt gestort in de reserve.

Reserve sociaal domein
Bij de jaarrekening 2014 is in ieder geval voor de huidige coalitieperiode een reserve sociaal domein gevormd, die gevoed zal worden met eventuele meevallers op de budgetten binnen het sociaal domein. Deze reserve kan in eerste instantie dienen om eventuele tegenvallers binnen het sociaal domein op te vangen. De mutaties betreffen het verwachte saldo op het sociaal domein nu er sprake is van een reële raming.

Reserve IHP

Bij deze begroting wordt een reserve ingesteld voor het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. De reserve heeft tot doel om de lasten die voortvloeien uit het vastgestelde plan gelijkmatig over de looptijd van 20 jaar te spreiden zodat dit geen schommelingen veroorzaakt in de jaarlijkse exploitatielasten. In de jaren dat de werkelijke lasten lager zijn, wordt de reserve gevoed en vice versa.

Afvalstoffenheffing

De bestemmingsreserve afvalstoffenheffing wordt omgezet in een voorziening afvalstoffenheffing. Ontvangen gelden uit de afvalstoffenheffing moeten verplicht besteed worden voor dit doel en een eventueel positief saldo wordt gestort in de voorziening. Deze omzetting is bij de jaarrekening 2016 niet gerealiseerd als gevolg van de negatieve stand van de reserve. Zoals weergeven in de paragraaf lokale heffingen, is de verwachting dat het tekort in de afvalreserve ultimo 2017 groter wordt. Deze neerwaartse bijstelling is nog niet in bovenstaand verloopoverzicht verwerkt. De mutaties in alle reserves vinden plaats in de jaarrekening 2017. Zolang er een tekort is, vindt de omzetting van reserve naar voorziening nog niet plaats.

Aandeel verkoopsom HNG
Dit betreft de tegenwaarde van het geactiveerde aandeel verkoopsom Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten. De reserve bouwt jaarlijks af. De laatste onttrekking zal in 2020 plaatsvinden.

Reserve BCF
De reserve is ingesteld om de nadelige effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds te compenseren. De reserve bouwt geleidelijk af.

Uitvoeringsprogramma cultuurnota
De reserve is ingesteld om een aantal activiteiten te kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van kleine kunstwerken in de kernen, de ontwikkeling van de kunstroute “Halvezolenlijn” en het ontwikkelen van een sokkelproject in de Vesting.

Rood voor Groen
Uitbreidingslocaties gaan vaak ten koste van het buitengebied. De gedachte achter de Rood met Groen regeling is, dat er geld gereserveerd wordt om deze aantasting van de ruimte in het buitengebied te compenseren met een kwaliteitsverbetering in het resterende buitengebied. De stortingen komen ten laste van de grondexploitatie en vinden plaats in het jaar nadat betreffende grond is uitgegeven. Voor 2018 tot en met 2021 komen de stortingen voornamelijk ten laste van Geerpark, De Grassen en Hoog II. De enige geraamde onttrekking vindt plaats in 2020 in de vorm van een overheveling naar de bestemmingsreserve kapitaallasten inzake GOL.

Reserve kapitaallasten
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, maar met een maatschappelijk belang. De geraamde onttrekkingen in 2017 tot en met 2020 betreffen de reguliere kapitaallasten. De dotatie in 2020 houdt verband met GOL en komt uit de algemene reserve en de reserve Rood voor Groen.