Openbare orde en veiligheid

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
 wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

3.320

2.995

2.995

0

Baten

10

11

10

-1

Saldo

-3.310

-2.984

-2.985

-1

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

0

0

0

Onttrekkingen uit reserves

0

0

0

Per saldo mutaties reserves

0

0

0

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.310

-2.984

-2.985

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Het verschil ten opzichte van de begroting 2017 (na wijziging) is minimaal.

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

-2.985

Saldo jaarrekening 2016

-3.310

Voordelig verschil

325

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - =  nadeel)

In 2016 is een voordelige eindafrekening over 2015 ontvangen voor de kosten van de Veiligheidsregio Brabant Noord. Zodoende ontstaat er ten opzichte van de begroting 2018 een nadeel van € 104.000.

I

-104.000

Voor de aansluiting bij Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant is vanaf 2017 een extra bijdrage opgenomen.

S

-36.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

445.000

In 2018 zijn de geraamde kosten voor onderhoud aan de brandweerkazernes lager dan in 2016

S

29.000

Overige verschillen

-9.000

Saldo verschil

325.000