Onderwijs

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

3.425

3.294

3.147

147

Baten

531

515

459

-56

Saldo

-2.894

-2.779

-2.688

91

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-68

0

360

Onttrekkingen uit reserves

0

178

25

Per saldo mutaties reserves

68

178

-335

Saldo inclusief mutaties reserves

-2.827

-2.601

-3.023

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Onderwijshuisvesting

Vanaf 2018 zijn kapitaallasten opgenomen voor het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs.

S

-167.000

Lagere onderhoudskosten, welke verrekend worden met de reserve.

I

153.000

De rentekosten component in de kapitaallasten zijn in 2018 lager dan in 2017. Dit wordt enerzijds veroorzaak door een dalende boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van 2,5% naar 2%.

S

70.000

Meer uren in verband met 0,5 FTE uitbreiding vanwege projectleider onderwijshuisvesting (voorjaarsnota 2017)

S

-44.000

Leerlingenvervoer

Lagere kosten voor leerlingenvervoer doordat meer leerlingen zelfstandig reizen.

S

16.000

Onderwijsbeleid

Lagere kosten kinderopvang/peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

S

87.000

Vanaf 2018 zijn er middelen beschikbaar om het bereik voor peuteropvang te vergroten.

S

-64.000

Overige verschillen

I

40.000

Saldo verschil

91.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

-2.688

Saldo jaarrekening 2016

-2.894

Voordelig verschil

206

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Onderwijshuisvesting

Vanaf 2018 zijn kapitaallasten opgenomen voor het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs.

S

-167.000

Lagere onderhoudskosten, welke verrekend worden met de reserve.

I

61.000

De rentekosten component in de kapitaallasten zijn in 2018 lager. Dit wordt enerzijds veroorzaak door een dalende boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van 2,5% naar 2%.

S

127.000

Onderwijsbeleid

Lagere kosten kinderopvang/peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

S

82.000

Vanaf 2018 zijn er middelen beschikbaar om het bereik voor peuteropvang te vergroten.

S

-64.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

202.000

Overige verschillen

-35.000

Saldo verschil

206.000