Sport en cultuur

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

6.375

6.324

6.753

-429

Baten

1.344

1.274

1.339

65

Saldo

-5.031

-5.051

-5.414

-364

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

-8

0

62

Onttrekkingen uit reserves

297

19

0

Per saldo mutaties reserves

304

19

-62

Saldo inclusief mutaties reserves

-4.727

-5.032

-5.476

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Uren

Er worden meer uren begroot op het taakveld sportaccommodaties, voornamelijk door cluster bovenwijksteam openbare ruimte. Een nadeel van € 25.000 door de arbeidsintensievere wijze van onderhoud van de natuurgrasvelden voortkomend uit het terugbrengen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook op het taakveld cultuur worden meer uren verantwoord, overwegend door strategie en relatiebeheer. Een verschuiving vanuit toerisme. Eveneens een nadeel van € 25.000. Voor het hele programma sport en cultuur een nadeel van € 55.000 ten opzichte van 2017.

S

-55.000

De Voorste Venne

Onderdeel van het besluit om De Voorste Venne te renoveren is het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van stichting De Voorste Venne ad. € 190.000.

S

-190.000

Bibliotheek Drunen

Eerder maakte de bibliotheek in Drunen onderdeel uit van de plannen voor de Voorste Venne. Inmiddels is duidelijk dat dit geen doorgang zal vinden en het huidige pand in stand gehouden moet worden ten behoeve van de bibliotheek functie. Met het oog op de mogelijke verhuizing is er de afgelopen jaren geen groot onderhoud gepleegd. Dit zal met ingang van 2018 wel weer gebeuren.

I

-125.000

Overige verschillen

6.000

Saldo verschil

-364.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

-5.414

Saldo jaarrekening 2016

-5.031

Nadelig verschil

-383

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Uren

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

460.000

Kapitaallasten

De kapitaallasten voortvloeiend uit de investering ten behoeve van de renovatie van De Voorste Venne leiden in 2018 tot een nadeel ten opzichte van 2016. Dit geldt eveneens voor de kapitaallasten realisatie sporthal Dillenburcht. Ook de extra afschrijving verband houdend met het vervroegd vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg hebben een nadelig effect.

S

-995.000

De Voorste Venne

De exploitatiebijdrage aan stichting De Voorste Venne leidt tot een nadeel op subsidies.

S

-190.000

Sporthal Die Heygrave

In verband met het vervangen van de dakbedekking op sporthal Die Heygrave waren de kosten in 2016 hoger.

I

270.000

Zwembad het Run

Het groot onderhoud aan zwembad het Run wordt uitgevoerd door de gemeente. In verband met achterstallig onderhoud is hier in 2016
€ 200.000 voor beschikbaar gesteld, daarna jaarlijks de helft van.

S

100.000

Bibliotheek

I

-125.000

Overige verschillen

97.000

Saldo verschil

-383.000