Verkeer en vervoer

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
 wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

3.771

3.485

3.497

-12

Baten

399

295

232

-63

Saldo

-3.372

-3.190

-3.265

-75

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

297

115

117

Onttrekkingen uit reserves

313

105

7

Per saldo mutaties reserves

16

-10

-110

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.356

-3.200

-3.375

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - =  nadeel)

Wegen

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn de kosten voor onderhoud bermen hoger vanaf 2018. Met een structureel groter budget, kan voorkomen worden dat er kuilen in de bermen ontstaan. Daarmee wordt tegengegaan dat wegkanten afbrokkelen en er grote renovaties moeten plaatsvinden aan de weg zelf.

S

-50.000

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn voor de jaren 2018 en 2019 middelen in begroting opgenomen voor Duurzaam Veilig. Met uitzondering van één woonwijk in Drunen en een aantal ‘restwegen’ zijn we zo goed als klaar. In het buitengebied moeten nog een aantal wegen binnen een 60 km-zone worden opgenomen.  

I

-75.000

De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen worden voor 2018 opnieuw aanbesteed en de verwachting is dat deze toenemen.

S

-45.000

De onderhoudskosten wegen zijn conform het beheerplan wegen opgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze hogere kosten worden echter verrekend met de reserve onderhoud wegen. Ten opzichte van jaarschijf 2017 is er een voordeel.

I

98.000

Op dit programma is in 2018 sprake van een lagere doorbelasting van de interne uren.

S

86.000

Grote stukken van gemeente Heusden zijn en worden gereedgemaakt om over te gaan tot aansluiting op glasvezel. Hiervoor zijn en worden vergunningen verstrekt, waardoor er sprake is van extra legesopbrengsten met, in een aantal gevallen, daaraan gekoppeld verschuldigde straatwerkvergoedingen. In 2017 is de opbrengst bij de 1e berap incidenteel met € 100.000 verhoogd. Omdat naar verwachting de inkomsten vanaf 2018 lager zijn dan in 2017 ontstaat een nadeel. Ten opzichte van de eerdere meer-jarenbegroting is de opbrengst structureel € 45.000 hoger geraamd.

I

-55.000

Overige verschillen

-34.000

Saldo verschil

-75.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

     -3.265

Saldo jaarrekening 2016

-3.372

Voordelig verschil

107

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - =  nadeel)

Wegen

De onderhoudskosten wegen zijn conform het beheerplan wegen opgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze hogere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve.

I

-85.000

In 2016 zijn extra afschrijvingskosten geweest op diverse investeringskredieten.

S

180.000

Door de lagere doorbelasting interne uren door wijziging BBV met betrekking tot overhead is er een groot verschil ontstaan.

S

324.000

Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten uit leges en straatwerkvergoedingen lager.

S

-37.000

In 2016 zijn de bestedingen met betrekking tot openbare verlichting laag geweest en is het niet bestede deel gestort in de reserve vervanging lichtmasten. In 2018 is de normale raming opgenomen waardoor het lijkt of er een nadeel is.

I

-70.000

De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen en gladheidsbestrijding worden voor 2018 hoger geraamd. Onkruidbestrijding op verhardingen wordt opnieuw aanbesteed en de verwachting is dat de kosten toenemen.

S

-82.000

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn voor de jaren 2018 en 2019 middelen in begroting opgenomen voor Duurzaam Veilig. Hierdoor ontstaat een nadeel ten opzichte van 2016.

S

-75.000

In 2016 is voor onderhoud aan kunstwerken een subsidie ontvangen.

I

-20.000

Overige verschillen

I

-28.000

Saldo verschil

107.000