Milieu en afval

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

10.197

7.804

7.395

409

Baten

7.152

7.886

7.317

-569

Saldo

-3.044

82

-78

-160

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

106

322

55

Onttrekkingen uit reserves

2.015

0

0

Per saldo mutaties reserves

1.909

-322

-55

Saldo inclusief mutaties reserves

-1.135

-240

-133

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Riolering

De rioolheffing is gestegen door de inflatiecorrectie van 1,4%

S

97.000

De kapitaallasten voor het taakveld riolering zijn lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere rente.

S

80.000

De calculatorische BTW geeft een nadeel ten opzichte van vorig jaar door de hogere kosten, is er een groter deel toe te rekenen.

S

-56.000

Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering. De dotatie aan de voorziening is lager dan voorgaand jaar.

I

80.000

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks.

I

-77.000

Er is meer geld nodig voor hosting en revisiegegevensmet betrekking tot de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

S

-50.000

Afval

In de loop van 2018 is het omgekeerd inzamelen voor de gehele gemeente ingevoerd. Het beter scheiden van afval en het terugdringen van de hoeveelheid restafval, heeft als gevolg dat er minder opbrengsten binnenkomen uit de afvalstoffenheffing.

S

-340.000

De vergoeding uit het afvalfonds was in 2017 geraamd op € 580.000. Op basis van de werkelijke vergoeding 2016 en de prognose voor 2017 zal deze in de tweede berap 2017 worden bijgesteld naar € 500.000. Voor 2018 wordt de opbrengst geraamd op € 540.000 vanwege de toenemende tonnages voor de andere afvalstromen buiten het restafval. Ten opzicht van de primaire raming 2017 geeft dit een nadeel van € 40.000.

S

-40.000

De kosten voor de inzameling en verwerking van restafval zijn lager dit wordt veroorzaakt door het effect van het invoeren van het omgekeerd inzamelen.

S

335.000

Daar tegenover staat dat de afvalverwerking van PMD (€ 25.000), GFT (€ 80.000) en papier (€ 75.000) gaan stijgen. Ook de huur van de geplaatste ondergrondse containers (€ 75.000) zijn extra kosten ten opzichte van 2017.

S

-255.000

Als gevolg van de lagere kosten voor afvalinzameling en –verwerking is de calculatorische BTW lager.

S

53.000

Milieubeheer

De bijdrage aan de omgevingsdienst is in 2018 lager dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat de jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van ruim € 4 miljoen. Dit positief saldo wordt veroorzaakt door een hogere omzet, lagere exploitatiekosten en nog niet volledig uitgevoerde projecten zoals ‘Huis op orde’ en het organisatieplan.

I

24.000

Overige verschillen

-64.000

Saldo verschil

-160.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Specificatie verschil:

Saldo begroting 2018

-160

Saldo jaarrekening 2016

-3.044

Voordelig verschil

2.884

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Riolering

De bestemmingsreserve onderhoud riolering is omgezet in een voorziening riolering. Deze omzetting moet verwerkt worden via de staat van baten en lasten. Deze mutaties zorgde in 2016 voor een nadeel ten opzichte van de begroting en is nu een voordeel.

S

1.973.000

De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging en inflatiecorrectie.

S

300.000

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks.

S

-295.000

Als gevolg van de hogere kosten voor onderhoud met betrekking tot riolering is de calculatorische BTW hoger.

S

-60.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

136.000

Afval

In de loop van 2018 is het omgekeerd inzamelen voor de gehele gemeente ingevoerd. Het beter scheiden van afval en het terugdringen van de hoeveelheid restafval, heeft als gevolg dat er minder opbrengsten binnenkomen uit de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2016.

S

-205.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

150.000

Als gevolg van de lagere kosten voor afvalinzameling en –verwerking is de calculatorische BTW lager.

S

75.000

In de loop van 2018 is het omgekeerd inzamelen voor de gehele gemeente ingevoerd. Het beter scheiden van afval en het terugdringen van de hoeveelheid restafval, betekent dat de afvalstromen en geldstromen veranderen. Ten opzichte van 2016 zullen de kosten voor het inzamelen voor huisvuil op jaarbasis met € 180.000 dalen en de kosten voor de verwerking van het restafval met € 700.000.

S

880.000

Daar tegenover staat dat de afvalverwerking van PMD (€ 85.000), GFT (€ 80.000) en papier (€ 80.000) zullen stijgen. Ook de huur van de geplaatste ondergrondse containers (€ 40.000) zijn extra kosten ten opzichte van 2016.

S

-285.000

Door de dalende tarieven komen er minder opbrengsten voort uit de vergoedingen van het afvalfonds.

S

-50.000

Milieubeheer

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

Overige verschillen

I

-10.000

Saldo verschil

2.884.000