Economie en recreatie

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

5.246

12.911

19.804

-6.893

Baten

515

8.647

15.054

6.407

Saldo

-4.731

-4.264

-4.750

-486

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

5.958

364

308

Onttrekkingen uit reserves

267

0

0

Per saldo mutaties reserves

-5.691

-364

-308

Saldo inclusief mutaties reserves

-10.422

-4.628

-5.058

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - =  nadeel)

Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen

De cijfers voor de begroting 2018 zijn genomen uit de jaarschijf 2018 van de geactualiseerde exploitatieberekeningen die zijn gemaakt begin 2017 voor de jaarrekening 2016. Binnen de diverse jaarschijven zijn er jaarlijks wisselende activiteiten. Het is daarom niet relevant de jaarlijkse cijfers te vergelijken. Een saldo tussen de baten en de lasten wordt gemuteerd naar de balanspost onderhanden werken. Het verschil wat hier is benoemd is met name de afwijking van de storting naar de reserve Rood voor Groen welke ook wordt verwerkt in de mutatie Onderhanden werken maar die niet valt onder de hier toegelichte baten en lasten.

I

-43.000

Aan de verliesvoorzieningen bouwgrondexploitatie wordt jaarlijks rente toegevoegd. Een hogere stand van de voorziening is er oorzaak van dat er een nadeel ontstaat.

S

-33.000

7 eeuwen Heusden

De viering 7 eeuwen Heusden, welke is opgenomen in de voorjaarsnota 2017, zorgt voor 2018 tot hogere lasten.

I

-50.000

In de voorjaarsnota 2016 zijn vanaf 2018 middelen opgenomen voor het opknappen van de beschoeiing langs de wallen en ravelijnen in de vesting. Wij streven daarbij naar een goede instandhouding van de cultuurhistorische waarden in onze gemeente. Voor de bezoekers en inwoners van onze gemeente is het van belang dat de historische vesting en andere cultuurhistorische waardevolle objecten goed worden onderhouden.

S

-60.000

De onderhoudskosten voor de Emma molen worden geraamd op basis van de in een bepaald jaar uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze hogere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve.

I

-125.000

Uren

Ten opzichte van 2017 is sprake van een hogere doorbelasting van interne uren.

S

-181.000

Overige verschillen

I

6.000

Saldo verschil

-486.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

-4.750

Saldo jaarrekening 2016

-4.731

Voordelig verschil

19


Voornaamste verschillen:

(+ = voordeel en - =  nadeel)

Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen

De cijfers voor de begroting 2018 zijn genomen uit de jaarschijf 2018 van de geactualiseerde exploitatieberekeningen die begin 2017 zijn gemaakt voor de jaarrekening 2016. Bij de jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen met betrekking tot de nu uitgewerkte cijfers voor bouwgrond bedrijven. De afwijking voor de bouwgrondexploitatie wordt dus volledig veroorzaakt door de nu voor 2018 opgenomen bedragen. Het hier opgenomen voordeel van saldo heeft volledig betrekking op de storting in de reserve Rood voor Groen die niet wordt opgenomen onder de reguliere baten en lasten.

I

208.000

In 2016 is de rentetoevoeging aan de verliesvoorziening complexen bouwgrond niet uitgesplitst in wonen en bedrijven. De vergelijkende storting is opgenomen onder bouwgrond wonen. Daarom nu een nadeel binnen dit onderdeel.

S

-323.000

De kosten voor toerisme en viering 7 eeuwen Heusden zijn voor 2018 hoger geraamd dan de werkelijke kosten in 2016 voor toerisme en de viering van het Jeroen Bosch 500.

I

-32.000

De onderhoudskosten voor de Emma molen worden in 2018 hoger geraamd dan de werkelijke lasten 2016.

I

-140.000

In de voorjaarsnota 2016 zijn vanaf 2018 middelen opgenomen voor het opknappen van de beschoeiing langs de wallen en ravelijnen in de vesting. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor andere objecten in de vesting hoger dan in 2016.

S

-134.000

Vanaf 2017 wordt in de begroting een bijdrage opgenomen voor Bedrijvenplatform de Langstraat en STIKA.

S

-35.000

In 2018 is sprake van lagere kapitaallasten ten opzichte van 2016. Dit betreft herstructurering van de bedrijventerreinen en revitalisering landelijk gebied waarvan voorheen de lasten verantwoord werden op programma 6 respectievelijk programma 10.

S

194.000

Ten opzichte van 2017 is sprake van een hoger doorbelasting van interne uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

304.000

Overige verschillen

-23.000

Saldo verschil

19.000