Bouwen en wonen

Financiën (x € 1.000)

 Rekening 2016 

 Begroting incl.
wijzigingen 2017 

Begroting 2018

 Verschil 

Lasten

23.491

9.712

7.379

2.333

Baten

26.273

9.333

7.050

-2.283

Saldo

2.782

-378

-329

50

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

105

384

366

Onttrekkingen uit reserves

24

0

0

Per saldo mutaties reserves

-81

-384

-366

Saldo inclusief mutaties reserves

2.701

-762

-695

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Ruimtelijke ordening

In 2018 zijn de opbrengsten leges voor omgevingsvergunningen hoger geraamd, door de aantrekkende economie is er een toename van bouwactiviteiten.

S

100.000

Er zijn meer uren geraamd in verband met de formatie-uitbreiding die is opgenomen in de voorjaarsnota 2017 voor de afhandeling en administratieve ondersteuning voor omgevingsvergunningen.

S

-50.000

Grondexploitatie:
Voor het saldo van de begroting heeft de grondexploitatie geen effect. Dit behoudens de rente toevoeging op de voorziening voor verwachte tekorten.

-

.

Saldo verschil

50.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:

Saldo begroting 2018

-329

Saldo jaarrekening 2016

2.782

Nadelig verschil

-3.111

Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)

Ruimtelijke ordening
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

480.000

De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen waren in 2016 hoger dan geraamd. Deze baten waren incidenteel en komen niet terug in de begroting 2018.

I

-170.000

In 2016 zijn er eenmalige exploitatiebijdragen ontvangen, dit betreffen eenmalige baten, welke niet worden begroot in 2018.

I

-140.000

Grondexploitatie
In 2016 is voor de complexen ‘t-Hoog l en Dillenburg
tussentijdse winst genomen.

I

-3.566.000

Wonen en bouwen
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

500.000

De legesopbrengst uit omgevingsvergunningen bedroeg in 2016 € 1.170.000. In de meerjarenraming was een opbrengst opgenomen van € 900.000. Deze is in de begroting naar boven bijgesteld. Voorzichtigheidshalve naar € 1.000.000. Dit leidt ten opzichte van de werkelijke baten 2016 tot een nadelig effect van € 170.000.

S

-170.000

Door de BBV wijzigingen is het vanaf 2017 verplicht om de ICT-contracten rechtstreeks op de taakvelden te verantwoorden. Dit betreft het ICT-contract voor vergunning en handhaving.

S

-40.000

Saldo verschil

3.111.000