Totaaloverzicht

Onderstaand worden de in 2018 geraamde opbrengsten van de belastingen en de geraamde opbrengsten en kosten en het daaruit voortvloeiende dekkingspercentage van de retributies weergegeven.

Geraamde kosten 2018

Geraamde opbrengsten 2018

Dekkings-percentage

Belastingen

Onroerende zaakbelastingen

€ 8.255.000

Hondenbelasting

€ 245.000

Toeristenbelasting

€ 90.000

Retributies

Afvalstoffenheffing, inclusief milieustraat

€ 3.011.000

€ 3.066.000

101,8 %

Rioolheffing

€ 3.303.000

€ 3.346.000

101,3%

Parkeerbelasting

€ 81.500

€ 81.500

100,0%

Lijkbezorgingsrechten

€ 248.000

€ 160.000

64,5%

Leges

€ 1.657.000

€ 1.747.000

105,4%

De dekkingspercentages zijn reeds eerder in de afzonderlijke onderdelen toegelicht. Bij de afvalstoffenheffing is sprake van overdekking om de negatieve reserve aan te vullen. Deze negatieve reserve is ontstaan doordat de tarieven in voorgaande jaren te laag waren om de kosten te dekken. Bij de rioolheffing is sprake van overdekking door toepassing van de tarieven in lijn met het VGRP. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met toekomstige investeringen om de tarieven zo veel mogelijk constant te houden.