Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is vastgelegd in een door de gemeenteraad op basis van de Leidraad Invordering vastgestelde kwijtscheldingsregeling. Kwijtschelding van betaling kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen voor de volgende heffingen:

  1. Hondenbelasting kwijtschelding mogelijk tot maximaal 75% van de belasting voor een eerste hond.
  2. Rioolheffing kwijtschelding mogelijk tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag.
  3. Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend:
  1. Bij inzameling door middel van mini-containers: tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vaste bedrag voor een één- of meerpersoonshuishouden, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor het gemiddelde aantal ledigingen van de afvalcontainers waarop de tarieven gebaseerd zijn.
  2. Bij inzameling door middel van ondergrondse verzamelcontainers: tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vaste bedrag per huishouden, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor maximaal 18 inworpen.

Er wordt ook kwijtschelding verleend tot maximaal 75% voor het verstrekken van een nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Jaarlijks wordt door ongeveer 500 personen van de kwijtscheldingsregeling gebruik gemaakt.