Wettelijk kader

De gemeente Heusden kent een aantal heffingen die worden opgelegd op basis van een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierbij is een onderscheid te maken tussen belastingen en retributies.

  • Belastingen zijn heffingen waarvan de aanwending van de opbrengst vrij is. Tot deze groep behoren onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. De gemeenteraad is vrij om de hoogte van de tarieven te bepalen.
  • Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor specifieke door de gemeente verleende dienst(en). Tot de retributies behoren de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeld, lijkbezorgingsrechten en parkeerbelasting. Bij retributies mogen de geraamde inkomsten niet boven de geraamde uitgaven van een dienst uitkomen: met andere woorden winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten gelden wettelijk vastgelegde landelijke tarieven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij leges voor het opmaken van aktes van de burgerlijke stand en voor het behandelen van naturalisatieverzoeken. In bepaalde gevallen zijn bij hogere wetgeving maximumtarieven opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de leges voor de afgifte van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.