Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden voor verschillende activiteiten in rekening gebracht. Voor het verlenen van uitsluitende rechten, voor inschrijving in registers, voor begraven, het gebruik van de aula, het onderhoud van de begraafplaats enzovoort. Alle elementen die plaatsvinden in het kader van de lijkbezorging vinden onderdak in de lijkbezorgingsrechten. Er is sprake van dienstverlening, van gebruik van gemeentebezit en in sommige gevallen van een combinatie van beide.

In totaal verwachten we het komende jaar € 248.000aan kosten te maken. Dit betreft voor € 226.000 directe kosten op het taakveld begraven. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud van de begraafplaatsen. Daarnaast is € 22.000 aan overhead toegerekend aan deze activiteiten. Dit zijn kosten die wij maken door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.

Voor de begrafenisrechten zijn in de bij de verordening lijkbezorgingsrechten behorende tarieventabel een aantal producten en diensten opgenomen. Gemeenten zijn vrij om de hoogte van deze tarieven zelf te bepalen. Gemeenten mogen echter geen winst maken met de heffing van deze rechten. Dit betekent dat er een maximale kostendekking mag zijn van 100%. Voor 2018 wordt voorgesteld de tarieven te laten stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4%. Hierdoor ontstaat een kostendekkendheid van 65%. Het resterende deel wordt gefinancierd uit algemene middelen.