Ontwikkelingen

De waarden, die als basis dienen voor de onroerende zaakbelastingen (WOZ-waarden), worden met ingang van 1 januari 2018 opnieuw vastgesteld. Deze waarden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van gerealiseerde verkopen rond 1 januari van het jaar voorafgaande aan de datum van ingang van de nieuwe waarden. De waarde 2018 wordt derhalve vastgesteld, rekening houdend met gerealiseerde verkoopcijfers rond de waardepeildatum 1 januari 2017. De vorige waardepeildatum lag op 1 januari 2016. De exacte waardeontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. De uitgevoerde marktanalyse van gerealiseerde verkoopcijfers laat een gemiddelde waardestijging zien van 2,5% voor de woningen en 0,5% voor de niet-woningen.

Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende algemene beleidsuitgangspunten:

  • Voortzetten van reeds eerder gemaakte keuzen;
  • Streven naar kostendekkendheid van tarieven en leges;
  • Jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de ontwikkeling van de inflatie (voor 2018 wordt uitgegaan van een prijsontwikkeling van 1,4% op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2017).