Grondexploitatie

Grondexploitatie (programma 4 en 9)
De gemeente heeft gronden aangekocht om de verwezenlijking van ruimtelijke doelstellingen mogelijk te maken. De ontwikkeling van projecten brengt in de loop der jaren aanzienlijke investeringen met zich mee. Daar staan aanzienlijke opbrengsten in de vorm van grondverkopen en bijdragen in de kosten tegenover. Bij de totstandkoming van de jaarrekening en de begroting zijn de verwachte resultaten van projecten in beeld gebracht door middel van geactualiseerde grondexploitaties. Waar nodig zijn verliesvoorzieningen gevormd.

De complexe en langdurige processen rondom projecten, brengen risico’s met zich mee. Dit kan leiden tot tegenvallende resultaten, waardoor verliezen hoger uit kunnen vallen dan verwacht. Verliezen zijn afgedekt met voorzieningen. Wanneer voorzieningen ontoereikend blijken, moet het gemeentelijk weerstandsvermogen toereikend zijn om aanvullende verliezen op te kunnen vangen. Bij de totstandkoming van de jaarrekening 2016, zijn nieuwe risicoanalyses opgesteld om het mogelijke effect van optredende risico’s in beeld te brengen.

Risicobeoordeling bij de jaarrekening 2016
De risicoanalyses zijn begin 2017 voor de jaarrekening 2016 geactualiseerd. Ook dit jaar is gekeken naar de algemene risico’s op de onderdelen prijs, vertraging en programma. Aanvullend zijn meer project specifieke risico’s per project in beeld gebracht. De mogelijke effecten van wijzigingen in het programma zijn opgenomen onder de project specifieke risico’s.

Algemene risico’s
De algemene risico’s zijn doorgerekend voor de volgende projecten: Geerpark, De Grassen, Poort van Heusden, Hoog I en Hoog II, Metal Valley en Grotestraat Heesbeen. Ongeveer een derde deel van het maximale risicobedrag hangt samen met algemene risico’s. Het berekende risico nam met ongeveer € 1,2 miljoen af. Dit komt door een kleiner effect bij vertraging van projecten (door een lagere rente) en het afgenomen prijsrisico door gerealiseerde verkopen en de aantrekkende woningmarkt.

Project specifieke risico’s
Het grootste deel van de project specifieke risico’s komt door de projecten De Grassen en Poort van Heusden. Beide projecten hebben een hoge boekwaarde en het kan gebeuren dat een deel van de projecten niet doorgaat. De project specifieke risico’s namen in 2016 toe met ongeveer € 3,5 miljoen. De toename komt voornamelijk doordat een hoger risicobedrag voor de Poort van Heusden is ingerekend (het risico dat niet alle benodigde bouwtitels kunnen worden verkregen). Overigens lopen hierover momenteel wel goede gesprekken met de provincie.

Per saldo leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 10,2 miljoen voor wat betreft de grondexploitaties. De kans is vooralsnog gehandhaafd op 50% gebaseerd op de algemene en project specifieke risico’s gezamenlijk zoals benoemd in het onderdeel bouwgrondexploitaties bij het jaarverslag 2016.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2018 begroting

€ 10.200.000

50%

2016 jaarrekening

€ 10.200.000

50%