Wet Hof

Wet Hof (Resultaat)
De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) heeft als doel om het begrotingssaldo van het Rijk op orde te krijgen. Hiervoor wordt een limiet gesteld aan het aandeel dat gemeenten in het Nederlandse begrotingstekort mogen hebben. Overschrijding van deze limiet kan daarbij tot sancties leiden. Echter gelet op de Rijksbegroting blijven de tekorten ruim binnen de limiet van 3% van de begrotingsomvang. Tot op heden heeft de Wet Hof voor Heusden geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet leiden tot overschrijdingen.
De ontwikkeling van de Rijksuitgaven zullen voor een deel worden beïnvloedt door een nieuw regeerakkoord. Het risico wordt vooralsnog gehandhaafd op nihil.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2018 begroting

€ 0

0%

2016 jaarrekening

€ 0

0%