Gemeentelijke kapitaalgoederen

Gemeentelijke kapitaalgoederen (programma 1, 3 en 8)
De gemeente beheert een aantal gebouwen en openbare voorzieningen (wegen, rioleringen etc.). Het onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen geschiedt op basis van beheerplannen. Voor de kosten van de uitvoering van de beheerplannen zijn voorzieningen of reserves gevormd om schommelingen in uitvoeringskosten tussen verschillende jaren op te kunnen vangen. Het risico is aanwezig dat calamiteiten ontstaan die kosten met zich meebrengen die niet (volledig) uit de in de begroting beschikbare middelen gedekt kunnen worden. De uitgangspunten voor wegen en gebouwen (en ook voor groenonderhoud zijnde een niet-kapitaalgoed), zijn door de raad vastgesteld. Door actuele beheerplannen wordt de kans op niet voorziene uitgaven verkleind.
Heel en veilig is bij de opstelling van de beheerplannen in 2014 het uitgangspunt geweest. In de praktijk komt dit uitgangspunt soms onder druk te staan. Hoewel strikt genomen wel aan de criteria heel en veilig wordt voldaan, kan dit anders worden ervaren bijvoorbeeld in vergelijking met omliggende straten of de omgeving als het gaat om wegenonderhoud. In de nieuwe bestuursperiode kan een heroverweging worden gemaakt voor andere uitgangspunten en daarbij behorende middeleninzet.
Beheersmaatregel: met de aanwezigheid van een actueel en volledig onderhoudsplan is de kans op calamiteiten beperkt of zorgt slechts voor een verschuiving in de planning.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2018 begroting

€ 300.000

30%

2016 jaarrekening

€ 300.000

30%