Armoedebeleid

Armoedebeleid (programma 7)
We zien een wisselend beeld voor wat betreft het beroep op de verschillende inkomensondersteunende maatregelen. De benutting van het budget HeusdenPas en de kwijtschelding lijken te stabiliseren. In 2017 zien we weer een toename op de bijzondere bijstand die we nader gaan onderzoeken. Het beroep op de schuldhulpverlening blijft ook licht stijgen. De genoemde voorzieningen zijn open einde regelingen. Er is daarmee steeds een risico op overschrijding van het budget.
Bij een eventuele overschrijding van het budget spelen de volgende actuele ontwikkelingen een rol. Door de nieuwe aanpak van schulden verwachten we op dit moment met name hogere kosten aan schuldhulpverlening bij de Kredietbank. Doel is ook om sociaal juridisch expertise onderdeel van de aanpak van schulden te laten uitmaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Maar eerst wordt ingezet op veranderingen in de Bijeen teams.
Een andere ontwikkeling is dat we de uitvoering van de HeusdenPas willen vereenvoudigen. Dit maakt het voor HeusdenPas houders gemakkelijker om te declareren. Hierdoor verwachten we de benutting van de HeusdenPas te vergroten.
Vanaf 2017 krijgt Heusden van het rijk structureel € 170.000 extra voor kinderen in armoede. U heeft deze middelen ook bestemd voor dit doel. We hebben in juli een plan van aanpak met nieuwe maatregelen vastgesteld. In verband met de opstart van de nieuwe maatregelen is risico op overschrijding op dit budget de eerste jaren nihil.
Verrekening met de reserve sociaal domein is mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn. Hierdoor kan het risicoprofiel voor een beroep op de weerstandscapaciteit vooralsnog worden gesteld op nihil.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2018 begroting

€ 0

0%

2016 jaarrekening

€ 0

0%