Baanbrekers

Baanbrekers (programma 7)
Een groot deel van de uitvoering rondom werk en inkomen doen we samen met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand en wordt uitgevoerd door Baanbrekers. Baanbrekers ontvangt van de gemeenten hiervoor het BUIG-budget en het Participatiebudget en een bijdrage in de uitvoering. Deze bijdrage is opgenomen op basis van de meerjarenbegroting 2018-2021 van Baanbrekers. In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van een taakstellend budget op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage is bepaald. Een herpositioneringsonderzoek moet vanaf 2019 leiden tot de verwerkte gemeentelijke bijdragen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen en eventueel nieuw beleid. Nieuw beleid kan worden voorgeschreven vanuit het rijk of een gezamenlijke keuze van de gemeenten zijn.

Op dit moment wordt gewerkt aan het herpositioneringsonderzoek. Indien hieruit onvoldoende mogelijkheden blijken om het taakstellend budget te realiseren zal de gemeentelijke bijdrage alsnog toenemen. Daarnaast bestaat het risico dat afwijkingen optreden ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting van Baanbrekers, bijvoorbeeld als gevolg van het achterblijven van de economische groei en een lagere uitstroom uit de bijstand waardoor de uitgaven op inkomensondersteuning hoger uitkomen dan begroot. In beide gevallen kan hiervoor incidenteel een beroep worden gedaan op de nog beschikbare vrije ruimte in de reserve sociaal domein.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2018 begroting

€ 0

0%

2016 jaarrekening

€ 0

0%