Uitvoering werken

Uitvoering werken (diverse programma’s)
Inherent aan het uitvoeren van publieke taken is, dat er risico’s zijn bij die uitvoering. Dit is deels te ondervangen door te kiezen voor een bepaalde aanbestedingsvorm, afspraken te maken met de uitvoerder/aannemer, en door een voldoende grote post onvoorzien op te nemen in de raming van het uitvoeringsbudget/krediet. Niettemin kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen bij de uitvoering die vooraf niet zijn afgedekt en leiden tot kostenoverschrijdingen. Met name bij grote projecten zoals de bouw van sporthal Dillenburcht of de renovatie van de Voorste Venne.
Daarnaast kunnen o.a. door een toenemend claimbewustzijn bij burgers claims en rechtsgedingen voortvloeien, waarvan de eventuele financiële consequenties niet altijd door een verzekering (kunnen) worden gedekt. Op basis van de feitelijke aanspraken in het verleden wordt dit risico laag ingeschat.
Beheersmaatregel: bij nieuwe projecten of bouwgrondexploitaties wordt bij de voorbereiding van een project rekening gehouden met mogelijke schadeloosstellingen of aanspraken op schadevergoedingen e.d. Binnen de ramingen wordt hier dan ook rekening mee gehouden.
Specifiek: in dit profiel is een claim van een ontwikkelaar opgenomen. De gemeente wordt daarin aansprakelijk gesteld voor het, naar de mening van de ontwikkelaar, foutief toegepast vrijstellingsartikel in de bouwvergunningsprocedure waardoor vertraging in de verlening van de bouwvergunning is ontstaan (Molenpark). In februari 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan waarbij de claim is afgewezen. De Raad van State heeft deze uitspraak in hoger beroep bekrachtigd. Daarmee is het risico voor dit specifieke project niet langer aanwezig. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank was het risicoprofiel al naar beneden bijgesteld.

Risicoprofiel

Maximale omvang

Kans

2018 begroting

€ 500.000

10%

2016 jaarrekening

€ 500.000

10%